ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมนายทหารฝ่ายอำนวยการของหน่วยเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Release Date : 08-04-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมนายทหารฝ่ายอำนวยการของหน่วยเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปียม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ในฐานะผู้บังคับการ กองบังคับการควบคุม สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุม นายทหารฝ่ายอำนวยการของหน่วยเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกองบังคับการควบคุมจังหวัด ทั้ง ๖ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา นราธิวาส จันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อติดตามสถานการณ์และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ พร้อมให้การสนับสนุน หากหน่วยปฏิบัติเกิดปัญหาข้อขัดข้อง ณ ห้องติดตามสถานการณ์กองบังคับการควบคุม สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ อาคาร ๖ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมนายทหารฝ่ายอำนวยการของหน่วยเพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง