ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

Release Date : 08-09-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพเรือ เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ นายศุภมิตร  ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วย ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง