ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลของ สำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายใน จังหวัดตราด

Release Date : 08-09-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลของ สำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายใน จังหวัดตราด

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลของ สำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายใน จังหวัดตราด โดยมี นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายใน จังหวัดตราด (แห่งใหม่ ) ณ สำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายใน จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓