ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที ๙/๒๕๖๓

Release Date : 16-09-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที ๙/๒๕๖๓

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (นขต.กอ.รมน.) ครั้งที ๙/๒๕๖๓ โดยมี พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓