ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตรวจความพร้อมกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ(HA/DR)

Release Date : 05-10-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตรวจความพร้อมกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ(HA/DR)

พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตรวจความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
 
ตามที่ กองทัพเรือ อนุมัติให้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดตั้งกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ โดยมีภารกิจในการบรรเทาสาธารณภัยบนบก การช่วยเหลือทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายอพยพผู้ประสบภัย การรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบพื้นที่ การซ่อมสร้าง ฟื้นฟู บูรณะพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนปฏิบัติกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยให้เตรียมความพร้อมสำหรับให้ความช่วยเหลือ ภายใน ๒ ชั่วโมง
 
สำหรับกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ มีกำลังพลทั้งสิ้น ๔๓๙ นาย มีโครงสร้างการจัดกำลังประกอบด้วย กองบังคับการกองพัน กองร้อยค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางบก หรือ USAR กองร้อยรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบพื้นที่ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนการลำเลียง กองร้อยซ่อมสร้าง กองร้อยพยาบาลและชุดคัดกรองผู้ประสบภัย โดยในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ มี นาวาโท วัชระ คำแก้ว ผบ.พัน สอ.๑๑ เป็น ผบ.พันช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตรวจความพร้อมกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ(HA/DR)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง