ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตรวจความพร้อมกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR)

Release Date : 05-10-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตรวจความพร้อมกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR)

   กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี สรวุท  ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตรวจความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
 
   ซึ่งกองทัพเรือ ได้อนุมัติให้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดตั้งกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ โดยมีภารกิจในการบรรเทาสาธารณภัยบนบก การช่วยเหลือทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายอพยพผู้ประสบภัย การรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบพื้นที่ การซ่อมสร้าง ฟื้นฟู บูรณะพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนปฏิบัติกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยให้เตรียมความพร้อมสำหรับให้ความช่วยเหลือ ภายใน ๒ ชั่วโมง และสำหรับกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัตินั้น มีกำลังพลทั้งสิ้น ๔๓๙ นาย โดยมีโครงสร้างการจัดกำลัง ประกอบด้วย กองบังคับการกองพัน กองร้อยค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางบก หรือ USAR กองร้อยรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบพื้นที่ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนการลำเลียง กองร้อยซ่อมสร้าง กองร้อยพยาบาลและชุดคัดกรองผู้ประสบภัย โดยในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ มี นาวาโท วัชระ  คำแก้ว ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็น ผู้บังคับกองพัน ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
    
 
    

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตรวจความพร้อมกองพันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง