ค้นหา
ปกติ
ขาวดำ
ดำเหลือง
ขนาดตัวอักษร

ตารางรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน มิ.ย. ปี งป. 2567


เดือน มิ.ย. ปี งป. 2567
รวม จำนวนประกาศ (เรื่อง)
234
ราคากลาง
270,052,274.16
ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง
268,199,559.46
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธี
จัดซื้้อจัดจ้าง
TOR ว.ด.ป.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก
ราคาที่
จัดซื้อจัดจ้าง
ฐท.พง. 67059197869 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 จำนวน 13 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 มิ.ย. 2567 500,000.00 บจก.ไดฟ์ ซัพพลาย 478,847.47
ฐท.พง. 67059229025 จ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง อาคารรับรอง 2 ของโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 04 มิ.ย. 2567 677,000.00 บจก.เอ็น ที ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 668,665.55
พธ.ทร. 5003/สอบ./67 ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุ 4 กก. สำหรับสอบเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยากรของ พธ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 67 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 มิ.ย. 2567 5,206.36 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 5,206.36
อร. 13.1.2 ซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์สำหรับเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 14 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 มิ.ย. 2567 364,000.00 บริษัท โกลบอล วอเตอร์ ไลฟ์ จำกัด 363,885.60
อร. 1.2.16.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ฐท.กท.2 จำนวน 40 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 05 มิ.ย. 2567 335,000.00 บริษัท โกลบอล วอเตอร์ ไลฟ์ จำกัด 334,942.10
พธ.ทร. 2003/ฉก.ทม.รอ.904(นย.)/67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ และเครื่องแบบปกติกากีคอแบะ (น.สัญญาบัตร พัน.ร.1 รอ.ฯ และ พัน.ร.9 รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 06 มิ.ย. 2567 217,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแมน 10 217,700.00
พธ.ทร. 2010/ฉก.ทม.รอ.904(นายทหารประทวนรุ่นที่ 6)/67 จ้างซ่อมแก้ไขปรับปรุงเครื่องแบบ (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 06 มิ.ย. 2567 33,750.00 บริษัท ก้องกังวานไกล ซัพพลายส์ จำกัด 33,750.00
พธ.ทร. 2010/ฉก.ทม.รอ.904 (นย.)/67 ซื้อจักรยานนั่งถีบออกกำลังกาย (น.สัญญาบัตร พัน.ร.1 รอ.ฯ และ พัน.ร.9 รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 06 มิ.ย. 2567 330,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารา นาวี 330,000.00
อร. 67049471447 จ้างซ่อมทำเบรกเกอร์ (ตู้คอนซูมเมอร์) จำนวน 55 ห้อง (พื้นที่บ้านขมิ้น กรมอู่ทหารเรือ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 06 มิ.ย. 2567 35,251.00 บริษัท ช.พัฒนา ซิสเท็ม จำกัด 35,154.85
อร. 67049471699 จ้างซ่อมแซมดาดฟ้ากำแพงคอนกรีต (พื้นที่บ้านขมิ้น กรมอู่ทหารเรือ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 06 มิ.ย. 2567 380,385.00 บริษัท ช.พัฒนา ซิสเท็ม จำกัด 380,064.00
พธ.ทร. 2001/ฉก.ทม.รอ.904 (นย.)/67 จ้างตัดเย็บชุดฝึกพราง ทร. และอื่นๆ (น.สัญญาบัตร พัน.ร.1 รอ.ฯ และ พัน.ร.9 รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 06 มิ.ย. 2567 180,505.00 บริษัท ชวกร จำกัด 180,505.00
อร. 1.2.15.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำตัวเรือและอุปกรณ์ประกอบ เรือ ขส.ทร.1219 จำนวน 26 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 06 มิ.ย. 2567 230,000.00 บริษัท ทีเอ็มที คอนเน็ค ซิสเต็ม จำกัด 229,622.00
อร. 13.1.1 ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 27 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 06 มิ.ย. 2567 400,000.00 บริษัท ทีเอ็มที คอนเน็ค ซิสเต็ม จำกัด 399,977.34
พธ.ทร. 2009/ฉก.ทม.รอ.904(ผลัด 1/66)/67 จ้างซ่อมแก้ไขปรับปรุงเครื่องแบบ (ผลัด 1/66) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 07 มิ.ย. 2567 161,550.00 บริษัท ก้องกังวานไกล ซัพพลายส์ จำกัด 161,550.00
พธ.ทร. 2006/ฉก.ทม.รอ.904 (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6)/67 ซื้อแพรแถบประกอบเครื่องแบบ และอื่นๆ (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 มิ.ย. 2567 104,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 104,200.00
พธ.ทร. 2006/ฉก.ทม.รอ.904 (ผลัด 2/66)/67 ซื้อแพรแถบประกอบเครื่องแบบ และอื่นๆ (ผลัด 2/66) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 07 มิ.ย. 2567 354,280.00 ห้างหุ้นส่วจำกัด ศ. วีระพันธ์ 354,280.00
พธ.ทร. 2005/กรม นนร.รอ.รร.นร./67 จ้างผลิตเข็มขัดสนาม และอื่นๆ (นายทหารสัญญาบัตร กรม นนร.รอ.รร.นร.) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 07 มิ.ย. 2567 267,372.00 บริษัท นวไทยอุสาหรรม จำกัด 267,372.00
พธ.ทร. 2004/ฉก.ทม.รอ.904 (นย.)/67 จ้างผลิตหมวกยอดพร้อมพู่ และอื่นๆ (น.สัญญาบัตร พัน.ร.๑ รอ.ฯ และ พัน.ร.๙ รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 07 มิ.ย. 2567 0.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 312,325.00
พธ.ทร. 2008/ฉก.ทม.รอ.904 (ผลัด 1/66)/67 จ้างผลิตชุดวอร์ม ฉก.ทม.รอ.904 และอื่นๆ (ผลัด 1/66) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 07 มิ.ย. 2567 308,750.00 บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด 308,750.00
พธ.ทร. 2009/GUARDROOM/67 จ้างผลิตชุดวอร์ม ฉก.ทม.รอ.904 และถุงเท้า (ครบเกณฑ์การเบิกของ กรม นนร.รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 10 มิ.ย. 2567 75,110.00 บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด 75,110.00
พธ.ทร. 2005/ฉก.ทม.รอ.904 (นายหทารประทวนรุ่นที่ 6)/67 จ้างผลิตเข็มขัดสนาม และอื่นๆ (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 10 มิ.ย. 2567 317,050.00 บริษัท นวไทยอุตสาหกรรม จำกัด 317,050.00
พธ.ทร. 2005/ฉก.ทม.รอ.904 (นย.)/67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบชุดพระราชฐาน และอื่นๆ (น.สัญญาบัตร พัน.ร.1 รอ.ฯ และ พัน.ร.9 รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 10 มิ.ย. 2567 230,040.00 บริษัท ก้องกังวานไกล ซัพพลายส์ จำกัด 230,040.00
พธ.ทร. 4003/พด.ดต./67 ซื้อวัสดุประเภทอะไหล่เครื่องสาย วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 มิ.ย. 2567 143,000.00 บริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัด (มหาชน) 143,000.00
พธ.ทร. 1106/พด.วส./67 ซื้อดินสอดำ และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 มิ.ย. 2567 434,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 434,000.00
พธ.ทร. 1102/พด.วส./67 ซื้อไม้กวาด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 มิ.ย. 2567 264,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 264,000.00
พธ.ทร. 2007/กรม นนร.รอ.รร.นร./67 ซื้อแพรแถบประกอบเครื่องแบบ และอื่น ๆ (นายทหารสัญญาบัตร กรม นนร.รอ.รร.นร.) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 10 มิ.ย. 2567 63,222.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 63,222.00
พธ.ทร. 2002/ฉก.ทม.รอ.904 (นย.)/67 จ้างผลิตเข็มขัดสนาม และอื่น ๆ (น.สัญญาบัตร พัน.ร.1 รอ.ฯ และ พัน.ร.9 รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 10 มิ.ย. 2567 90,385.00 บริษัท นวไทยอุตสาหกรรม จำกัด 90,385.00
พธ.ทร. 2006/GUARDROOM/67 จ้างผลิตเข็มขัดสนาม และอื่น ๆ (ครบเกณฑ์การเบิกของ กรม นนร.รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 10 มิ.ย. 2567 300,396.00 บริษัท นวไทยอุตสาหกรรม จำกัด 300,396.00
พธ.ทร. 2014/ฉก.ทม.รอ.904 (พัน ร.1 ครบเบิก)/67 ซื้อแพรแถบประกอบเครื่องแบบ และอื่น ๆ (ครบเกณฑ์การเบิกของ พัน.ร.1 ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 10 มิ.ย. 2567 242,130.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 242,130.00
พธ.ทร. 5101/พด.ภช./67 ซื้อแก้วน้ำเย็นชนิดมีก้าน และแก้วน้ำพลาสติก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 มิ.ย. 2567 169,400.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 169,400.00
พธ.ทร. 1001/พช.คร./67 ซื้อท่อยางรับ - จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 15 เมตร พร้อมหัวสวมไว วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 มิ.ย. 2567 200,000.00 บริษัท บิกเก็ตท์สตาร์ จำกัด 200,000.00
พธ.ทร. 7328/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 10 มิ.ย. 2567 52,800.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 52,800.00
พธ.ทร. 2006/ฉก.ทม.รอ.904 (ผลัด 1/66)/67 ซื้อแพรแถบประกอบเครื่องแบบ และอื่นๆ (ผลัด 1/66) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 มิ.ย. 2567 395,960.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 395,960.00
พธ.ทร. 1110/พด.วส./67 ซื้อลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 มิ.ย. 2567 152,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 152,000.00
พธ.ทร. 2009/ฉก.ทม.รอ.904 (ผลัด 2/66)/67 จ้างซ่อมแก้ไขปรับปรุงเครื่องแบบ (ผลัด 2/66) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 10 มิ.ย. 2567 150,750.00 บริษัท ก้องกังวานไกล ซัพพลายส์ จำกัด 150,750.00
พธ.ทร. 5102/พด.ภช./67 ซื้อช้อน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 มิ.ย. 2567 130,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 111,700.00
พธ.ทร. 2008/ฉก.ทมท.รอ.904 (ผลัด2/66)/67 จ้างผลิตชุดวอร์ม ฉก.ทม.รอ.904 และอื่นๆ (ผลัด 2/66) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 10 มิ.ย. 2567 276,250.00 บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด 276,250.00
พธ.ทร. 3023/คส./67 ซื้อเครื่องทอด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 มิ.ย. 2567 500,000.00 บริษัท วงศ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 497,978.00
ขส.ทร. ฉจ.169/67 ซื้่ออุปกรณ์ถังเติมลมยางแบบเคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 2,567.00 หจก.ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 27,200.00
ขส.ทร. ฉจ.197/67 ซื้อเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ แบบใช้ลม จำนวน 9 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 72,000.00 บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด 72,000.00
ขส.ทร. ฉจ.130/67 ซื้อวัสดุจัดทำบันไดขึ้น-ลง เรือรับรองประเภทเรือยนต์นั่งพิเศษ 10 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 70,250.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรโศภิษฐ์ ซัพพลาย 69,805.00
ขส.ทร. ฉจ.136/67 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 195 R 14 ดอกเรียบ จำนวน 76 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 277,400.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 275,880.00
ขส.ทร. ฉจ.133/67 ซื้อยางรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 443,080.00 ห้างหุ้นส่วน วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 439,720.00
ขส.ทร. ฉจ.132/67 ซื้อยางรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 353,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 352,080.00
ขส.ทร. ฉจ.129/67 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 7 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 317,640.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 315,200.00
พธ.ทร. 5103/พด.ภช./67 ซื้อน้ำยาล้างกระเบื้องเคลือบ และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 482,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 455,750.00
พธ.ทร. 7329/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 11 มิ.ย. 2567 21,120.00 บริษัท เอเชี่ยน เอกซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด 21,120.00
พธ.ทร. 1104/พด.วส./67 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น และน้ำยาเช็ดกระจก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 438,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 412,250.00
พธ.ทร. 2009/ฉก.ทม.รอ.904 (นย.)/67 ซื้อฝักดาบปลายปืนหนังสีขาว และอื่น ๆ (น.สัญญาบัตร พัน.ร.1 รอ.ฯ และ พัน.ร.9 รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 97,400.00 บริษัท คณาพล เทรดดิ้ง จำกัด 97,400.00
ขส.ทร. ฉจ.134/67 ซื้อแบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 324,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 320,000.00
พธ.ทร. 2009/ฉก.ทม.รอ.904 (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6)/67 ซื้อเข็มที่ระลึก และอื่น ๆ (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 377,000.00 บริษัท คณาพล เทรดดิ้ง จำกัด 377,000.00
พธ.ทร. 1107/พด.วส./67 ซื้อเหล็กหนีบสีดำ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 211,000.00 บริษัท อภิสฤษฎิ์ จำกัด 180,500.00
พธ.ทร. 1105/พด.วส./67 ซื้อผงซักฟอก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 378,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 376,300.00
พธ.ทร. 1101/พด.วส./67 ซื้อสมุดหมายเลข 2 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 325,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 315,000.00
ขส.ทร. ฉจ.127/67 ซื้อประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 489,600.00 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 444,841.80
พธ.ทร. 4007/ซ่อมบำรุง/67 ซื้อสายสูบดับเพลิงแบบเรือ ขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 50 ฟุต วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 485,000.00 บริษัท ธนโชติคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 485,000.00
พธ.ทร. 2008/ฉก.ทม.รอ.904 (นย.)/67 จ้างผลิตชุดวอร์ม ฉก.ทม.รอ.904 และอื่น ๆ (น.สัญญาบัตร พัน.ร.1 รอ.ฯ และ พัน.ร.9 รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 11 มิ.ย. 2567 15,350.00 บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด 15,350.00
พธ.ทร. 7104/จบพ./67 จ้างขนส่ง สป.FMS วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 11 มิ.ย. 2567 10,560.00 บริษัท เอเชี่ยน เอกซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด 10,560.00
พธ.ทร. 7330/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 11 มิ.ย. 2567 10,560.00 บริษัท เอเชี่ยน เอกซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด 10,560.00
พธ.ทร. 4005/พด.ดต./67 ซื้อวัสดุประเภทอะไหล่เครื่องเป่า วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 273,400.00 บริษัท ลัคกี้มิวสิก จำกัด (มหาชน) 273,400.00
พธ.ทร. 4004/พด.ดต./67 ซื้อวัสดุประเภทอะไหล่เครื่องดนตรีไทย วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 195,850.00 บริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัด (มหาชน) 195,850.00
พธ.ทร. 3001/รร.ชต.ยศ.ทร./67 ซื้อเก้าอี้เหล็กพื้นฟองน้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 242,350.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 242,350.00
พธ.ทร. 2006/กรม นนร.รอ.รร.นร./67 ซื้อฝักดาบปลายปืนหนังสีขาว และอื่นๆ (นายทหารสัญญาบัตร กรม นนร.รอ.รร.นร.) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 272,720.00 บริษัท คณาพล เทรดดิ้ง จำกัด 272,720.00
พธ.ทร. 1108/พด.วส./67 ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 88,000.00 บริษัท สุภาพฤกษ์ บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด 88,000.00
พธ.ทร. 1103/พด.วส./67 ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 และ รายการอื่นๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 186,500.00 บริษัท ชูมาจิ ซัพพลาย จำกัด 186,500.00
พธ.ทร. 2008/ฉก.ทม.รอ.904 (นายทหาประทวนรุ่นที่ 6)/67 จ้างผลิตชุดวอร์ม ฉก.ทม.รอ.904 และอื่นๆ (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 11 มิ.ย. 2567 81,250.00 บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด 81,250.00
พธ.ทร. 1109/พด.วส./67 ซื้อยาขัดรองเท้าสีดำ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 187,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 187,500.00
พธ.ทร. 2009/กรม นนร.รอ.รร.นร./67 จ้างผลิตชุดวอร์ม ฉก.ทม.รอ.904 และถุงเท้า (นายทหารสัญญาบัตร กรม นนร.รอ.รร.นร.) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 11 มิ.ย. 2567 36,260.00 บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด 36,260.00
พธ.ทร. 2010/GUARDROOM/67 ซื้อดิ้ว ขนาด 24 นิ้ว (ครบเกณฑ์การเบิกของ กรม นนร.รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 340,000.00 บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ทู ซัคเซส จำกัด 340,000.00
พธ.ทร. 1002/พช.คร./67 ซื้อท่อยางรับ - จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 15 เมตร พร้อมหัวสวมไว วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 450,000.00 บริษัท บิกเก็ตท์สตาร์ จำกัด 450,000.00
พธ.ทร. 2006/ฉก.ทม.รอ.904 (นย.)/67 ซื้อแพรแถบประกอบเครื่องแบบ และอื่นๆ (น.สัญญาบัตร พัน.ร.๑ รอ.ฯ และ พัน.ร.๙ รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 23,715.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 23,715.00
พธ.ทร. 2007/GUARDROOM/67 ซื้อแพรแถบประกอบเครื่องแบบ และอื่นๆ (ครบเกณฑ์การเบิกของ กรม นนร.รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 39,578.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 39,578.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0167 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 112 บาร์ จำนวน 19 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 285,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 275,500.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0140 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 68 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 มิ.ย. 2567 298,620.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์ จำกัด 297,370.00
ขส.ทร. ฉจ.175/67 ซื้อบล็อกลมถอดล้อ พร้อมลูกบล็อก (สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่) จำนวน 2 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 66,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 66,000.00
ขส.ทร. ฉจ.171/67 ซื้อเกจเติมน้ำยาแอร์ พร้อมหัวเติม 134 A จำนวน 2 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 7,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 7,000.00
ขส.ทร. ฉจ.173/67 ซื้อเครื่องขัดแห้งพร้อมถังขัด จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 42,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 42,300.00
ขส.ทร. ฉจ.141/67 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 13 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 180,415.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 179,750.00
ขส.ทร. ฉจ.196/67 ซื้อแม่แรงรถเข็น ขนาด 40 ตัน จำนวน 3 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 75,000.00 บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด 75,000.00
ขส.ทร. ฉจ.147/67 ซื้อยางรถยนต์ขนาด 275/40 R 19 ดอกเรียบ จำนวน 2 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 43,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนายางยนต์ (ซุ่นล้ง) 43,600.00
ขส.ทร. ฉจ.187/67 ซื้อแท่นอัดไฮดรอลิก ขนาด 20 ตัน จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 28,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 27,500.00
ขส.ทร. ฉจ.172/67 ซื้อชุดถอดกรองน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 8 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 16,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 16,000.00
ขส.ทร. ฉจ.190/67 ซื้อชุดตัวดูดลูกปืนปลายเกียร์ จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 1,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 1,800.00
ขส.ทร. ฉจ.176/67 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 1,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 1,500.00
ขส.ทร. ฉจ.189/67 ซื้อแม่แรงยกเกียร์ แบบเตี้ย ขนาด 1.5 ตัน จำนวน 8 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 120,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 120,000.00
ขส.ทร. ฉจ.170/67 ซื้อแผ่นรองซ่อมรถแบบล้อเลื่อน จำนวน 4 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 6,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 6,000.00
ขส.ทร. ฉจ.198/67 ซื้อบล็อกลมถอดล้อ ขนาด 4 หุน พร้อมลูกบล็อก จำนวน 4 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 14,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 14,000.00
ขส.ทร. ฉจ.185/67 ซื้อประกันภัยเรือ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 169,068.00 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 169,066.42
ขส.ทร. ฉจ.207/67 ซื้อประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 472,800.00 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 467,250.81
ขส.ทร. ฉจ.207/67 ซื้อประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภาคบังคับ จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 472,800.00 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 472,994.57
ขส.ทร. ฉจ.188/67 ซื้อเครื่องอัดไฮดรอลิก ขนาด 10 ตัน จำนวน 5 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 90,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 90,000.00
ขส.ทร. ฉจ.179/67 ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (ขนาด 6v, 12v, 24v) จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 5,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 5,000.00
ขส.ทร. ฉจ.155/67 ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ แบบระบบไฟ 12V จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 320,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 319,000.00
ฐท.พง. 67059483869 จ้างซ่อมแซม อาคาร บก.ศปชล.ทม. จำนวน 1 งาน 427,900 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 13 มิ.ย. 2567 427,900.00 บจก.เอ็น ที ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 427,900.00
ขส.ทร. ฉจ.186/67 ซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด 64 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 35,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 35,600.00
พธ.ทร. 1030/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 26,227,840.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 26,227,840.00
พธ.ทร. 1033/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JP-8 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 7,988,620.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 7,988,620.00
พธ.ทร. 1031/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันเบนซิน (ULG) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 6,837,300.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 6,837,300.00
พธ.ทร. 1032/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 9,421,350.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 9,421,350.00
พธ.ทร. 1029/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 12 มิ.ย. 2567 104,105,650.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 104,105,650.00
ขส.ทร. ฉจ.181/67 ซื้อแม่แรงกระปุกไฮตรอลิก ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 1,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 1,500.00
ขส.ทร. ฉจ.168/67 จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 4 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 13 มิ.ย. 2567 34,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งพัฒนาอิมแพ็ค 34,800.00
ขส.ทร. ฉจ.174/67 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 34 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 13 มิ.ย. 2567 76,365.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งพัฒนาอิมแพ็ค 75,690.00
ขส.ทร. ฉจ.194/67 ซื้อชุดเชื่อมอาร์กอน ขนาด 200 แอมป์ พร้อมถังก๊าซ ขนาด 1.5 คิว จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 35,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 34,000.00
ขส.ทร. ฉจ.200/67 ซื้อเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบประจำปี จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 25,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 24,800.00
ขส.ทร. ฉจ.195/67 ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์กระแสไฟฟ้าคงที่ ขนาด 200 A จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 30,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 27,000.00
ขส.ทร. ฉจ.209/67 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์และจักรยานยนต์ 40 รายการ 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 15,500.00 ร้านรุ่งนิมิตรกลการ 15,195.00
ขส.ทร. ฉจ.203/67 ซื้อมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 12,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจริยา กลการ 12,000.00
ขส.ทร. ฉจ.199/67 ซื้อเครื่องล้างอุลตร้าโซนิค ขนาด 18 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 50,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 50,000.00
ขส.ทร. ฉจ.204/67 ซื้อชุดตัดสนามอะเซทิลีน (Acetylene) ขนาด 1.5 Q จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 20,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 20,000.00
ขส.ทร. ฉจ.210/67 ซื้ออะไหล่รถยนต์สำหรับการปรนนิบัติบำรุงรักษารถยนต์ตามวงรอบ 51 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 201,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 201,500.00
ขส.ทร. ฉจ.212/67 ซื้ออะไหล่รถยนต์สำหรับการปรนนิบัติบำรุงรักษารถยนต์ตามวงรอบ 86 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 128,160.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 128,160.00
ขส.ทร. ฉจ.184/67 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 5.5 KVA จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 45,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 44,800.00
ขส.ทร. ฉจ.178/67 ซื้อเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง - เปียก พร้อมถังสแตนเลส 30 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 13 มิ.ย. 2567 50,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 47,500.00
ขส.ทร. ฉจ.183/67 ซื้อปั๊มลมแบบเคลื่อนที่ ขนาด 1 1/4 HP ถัง 36 ลิตร พร้อมสาย 10 ม. จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 15,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 14,800.00
ขส.ทร. ฉจ.192/67 ซื้อถังถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ถัง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 8,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 7,500.00
ขส.ทร. ฉจ.177/67 ซื้อเครื่องอัดจารบีแบบใช้ลม ขนาดความจุ 50 ปอนด์ จำนวน 5 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 75,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 72,500.00
ขส.ทร. ฉจ.202/67 ซื้อเครื่องเติมน้ำมันเฟืองท้าย แบบใช้ลม จำนวน 7 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 56,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 52,500.00
ขส.ทร. ฉจ.165/67 ซื้อเครื่องมือช่างซ่อมรถยนต์ชุดเล็ก จำนวน 18 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 360,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 356,400.00
ขส.ทร. ฉจ.182/67 ซื้อเครื่องสูบลม ขนาดความจุ 160 ลิตร (220 โวลท์) จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 32,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 32,000.00
ขส.ทร. ฉจ.191/67 ซื้อปั๊มมือโยกเช็คหัวฉีด เกจ 400 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 16,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 15,900.00
พธ.ทร. 2001/พช.คร./67 ซื้อท่อเปล่าแก๊สอะเซทิลีน (ขนาด 8 กก.) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 415,000.00 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) 411,950.00
พธ.ทร. 2007/ฉก.ทม.รอ.904 (นย.)/67 จ้างผลิตเสื้อยืดคอแดง หน่วยทหารรักษาพระองค์ (น.สัญญาบัตร พัน.ร.1 รอ.ฯ และ พัน.ร.9 รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 14 มิ.ย. 2567 5,950.00 บริษัท ยูนิเวอแซล ซับบลีสปอร์ต จำกัด 5,950.00
พธ.ทร. 2008/GUARDROOM/67 จ้างผลิตเสื้อยืดคอแดง หน่วยทหารรักษาพระองค์ (ครบเกณฑ์การเบิกของ กรม นนร.รอ.ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 14 มิ.ย. 2567 34,510.00 บริษัท ยูนิเวอแซล ซับบลีสปอร์ต จำกัด 34,510.00
พธ.ทร. 2007/ฉก.ทม.รอ.904 (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6)/67 จ้างผลิตเสื้อยืดคอแดง หน่วยทหารรักษาพระองค์ (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 14 มิ.ย. 2567 29,750.00 บริษัท ยูนิเวอแซล ซับบลีสปอร์ต จำกัด 29,750.00
พธ.ทร. 2008/กรม นนร.รอ.รร.นร./67 จ้างผลิตเสื้อยืดคอแดง หน่วยทหารรักษาพระองค์ (นายทหารสัญญาบัตร กรม นนร.รอ.รร.นร.) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 14 มิ.ย. 2567 16,660.00 บริษัท ยูนิเวอแซล ซับบลีสปอร์ต จำกัด 16,660.00
พธ.ทร. 2007/ฉก.ทม.รอ.904 (ผลัด 2/66)/67 จ้างผลิตเสื้อยืดคอแดง หน่วยทหารรักษาพระองค์ (ผลัด 2/66) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 14 มิ.ย. 2567 101,150.00 บริษัท ยูนิเวอแซล ซับบลีสปอร์ต จำกัด 101,150.00
พธ.ทร. 1008/ชฟ./67 ซื้อแก๊สอาร์กอน ขนาด 7 ลบ.ม. (เฉพาะเนี้อแก๊ส) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 38,038.50 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 38,038.50
พธ.ทร. 3039/ครุภัณฑ์UN/67 ซื้อหม้อหุงข้าวด้วยระบบไอน้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 389,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 389,000.00
พธ.ทร. 1236/ฝศษ./67 ซื้อลูกกลิ้งทาสี ขนาด 10 นิ้ว และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 71,850.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 71,850.00
พธ.ทร. 4005/ซ่อมบำรุง/67 ซื้อผ้าใบอาบน้ำยากันน้ำ สีขาว ขนาด 36 นิ้ว วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 493,500.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 493,500.00
พธ.ทร. 5013/พัสดุUN/67 ซื้อตลับลูกดรัมเครื่องพิมพ์ BROTHER (HL-L2365DW) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 5,735.20 บริษัท มายด์ เบสท์ จำกัด 5,735.20
พธ.ทร. 1015/พัสดุUN/67 ซื้อผ้าม่านพร้อมวัสดุอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 28,192.00 บริษัท นิลประภากร จำกัด 28,192.00
พธ.ทร. 4012/ซ่อมบำรุง/67 ซื้อสีหมอกอ่อนทาภายนอก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 465,500.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 465,500.00
พธ.ทร. 1007/ชฟ./67 ซื้อแก๊สออกซิเจน ขนาด 6 ลบ.ม. (เฉพาะเนื้อแก๊ส) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 147,660.00 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 147,660.00
พธ.ทร. 5012/พัสดุUN/67 ซื้อน้ำยาเสริมด่าง ขนาดความจุ 20 ลิตร และรายการอื่นๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 29,425.00 บริษัท ราชาโยค จำกัด 29,425.00
พธ.ทร. 4003/ซ่อมบำรุง/67 ซื้อเสื้อชูชีพแบบพยุงคอและอกสีส้ม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 487,375.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 487,375.00
พธ.ทร. 2002/พช.คร./67 ซื้อท่อเปล่าแก๊สออกซิเจน (ขนาด 7 ลบ.ม.) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 465,450.00 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 465,450.00
พธ.ทร. 2015/ฉก.ทม.รอ.904 (พัน.ร.1 ครบเบิก)/67 จ้างผลิตเสื้อยืดคอแดง หน่วยทหารรักษาพระองค์ (ครบเกณฑ์การเบิกของ พัน.ร.1 ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 14 มิ.ย. 2567 190,720.00 บริษัท ยูนิเวอแซล ซับบลีสปอร์ต จำกัด 190,720.00
พธ.ทร. 2007/ฉก.ทม.รอ.904 (ผลัด1/66)/67 จ้างผลิตเสื้อยืดคอแดง หน่วยทหารรักษาพระองค์ (ผลัด 1/66) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 14 มิ.ย. 2567 113,050.00 บริษัท ยูนิเวอแซล ซับบลีสปอร์ต จำกัด 113,050.00
พธ.ทร. 4004/ซ่อมบำรุง/67 ซื้อเสื้อชูชีพแบบพยุงอก (สีส้ม) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 497,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 497,000.00
พธ.ทร. 1014/พัสดุUN/67 ซื้อบัตรแสดงตนสีขาว และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 14,048.00 บริษัท ชูมาจิ ซัพพลาย จำกัด 14,048.00
พธ.ทร. 2001/ผดน./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 270,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 270,000.00
พธ.ทร. 1016/พัสดุUN/67 ซื้อผ้าม่านพร้อมวัสดุอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 134,832.00 บริษัท นิลประภากร จำกัด 134,832.00
พธ.ทร. 3040/ครุภัณฑ์UN/67 ซื้อเครื่องขัดพื้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 19,900.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 19,900.00
อร. 1.5.1.2 ซื้อวัสดุซ่อมทำ เรือ อร.23 จำนวน 7 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 18 มิ.ย. 2567 474,438.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 474,438.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 191/67 ซื้อใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด ๑ ด้าน ร.ล.แหลมสิงห์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 417,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 417,300.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 192/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (192/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 218,815.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 218,815.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 193/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (193/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 418,316.50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 418,316.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 190/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (190/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 139,674.59 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 139,674.59
พธ.ทร. 3038/ครุภัณฑ์UN/67 ซื้อชุดรับแขกแบบพิเศษ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 194,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 194,800.00
พธ.ทร. 4006/พด.ดต./67 ซื้อวัสดุประเภทอะไหล่ซ่อมบำรุงอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 448,100.00 บริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัด (มหาชน) 448,100.00
พธ.ทร. 1013/พัสดุUN/67 ซื้อกระดาษพิมพ์แบบสีขาว น้ำหนัก 80 แกรม ขนาด 59.4 เซนติเมตร x 175 เมตร และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 23,899.00 บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ. (ไทยแลนด์) จำกัด 23,899.00
พธ.ทร. 1006/ชฟ./67 ซื้อแก๊สอะเซทิลีน ขนาด 6 กก. (เฉพาะเนื้อแก๊ส) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 462,240.00 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 462,240.00
พธ.ทร. 4016/ซ่อมบำรุง/67 ซื้อสายสูบดับเพลิงแบบเรือ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 25 ฟุต วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 360,000.00 บริษัท ธนโชติคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 360,000.00
พธ.ทร. 4002/ซ่อมบำรุง/67 ซื้อสีเคลือบเงา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 491,200.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 491,200.00
พธ.ทร. 5011/พัสดุUN/67 ซื้อหมึกพิมพ์สี Color Ribbon YMCKO-K Evolis Primacy วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 27,997.62 บริษัท มายด์ เบสท์ จำกัด 27,997.62
พธ.ทร. 1012/พัสดุUN/67 ซื้อกระดาษต่อเนื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 117,652.80 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด 117,652.80
พธ.ทร. 5022/ฝศษ./67 ซื้อExternal Harddisk Dive USB 3.0 ความจุ 1 TB และ FLASH DRIVE 32 GB วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 มิ.ย. 2567 149,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 149,500.00
พธ.ทร. 5021/ฝศษ./67 ซื้อกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 3.3 ลิตร วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 มิ.ย. 2567 150,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 150,000.00
พธ.ทร. 1001/CPX/67 ซื้อรางปลั๊กไฟ AC ขนาด 5 ช่อง มี SWITCH ON OFF พร้อม สายไฟ AC ยาว 5 เมตร และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 มิ.ย. 2567 4,999.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 4,999.00
พธ.ทร. 5004/สอบ./67 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ Brother (TN-2380) และรายการอื่น ๆ สำหรับสอบเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการของ พธ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 67 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 มิ.ย. 2567 16,925.26 บริษัท มายด์ เบสท์ จำกัด 16,925.26
พธ.ทร. 1001/สอบ/67 ซื้อKEYBOARD และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 มิ.ย. 2567 28,750.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 28,750.00
พธ.ทร. 1002/สอบ/67 ซื้อท่อเหล็กกลม HDG ชุดกัลวาไนซ์ คาดน้ำเงิน ยาว 6 เมตร ปลายเกลียว ขนาด 1 1/2 นิ้ว และรายการอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 มิ.ย. 2567 17,260.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลสิทธิ์เทรดดิ้ง 17,260.00
พธ.ทร. 3038/คส./67 ซื้อจักรอุตสาหกรรมแบบถักรังดุม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 มิ.ย. 2567 170,000.00 บริษัท กิจทรัพย์ จำกัด 170,000.00
อรม.อร. กห 0524.7.1.3/132 จ้างทำความสะอาด พ่นสี ห้องยุ้งโซ่ ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2567 492,200.00 บริษัท ภรณ์พีพล จำกัด 492,200.00
อร. 1.1.1.3 ซื้อไม้ค้ำจุน ขนาด 2" X 10" X 14 ฟุต และอื่น ๆ จำนวน 12 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 20 มิ.ย. 2567 171,197.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัท อีควิปเม้นท์ 171,197.00
ขส.ทร. ฉจ.211/67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสรรหา การเลือกสรร และจ้างบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 23 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 มิ.ย. 2567 2,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 2,000.00
ขส.ทร. ฉจ.215/67 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 18 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 มิ.ย. 2567 50,645.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 50,345.00
ขส.ทร. ฉจ.214/67 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการฝึกการขนส่งทางยุทธวิธีร่วม 19 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 20 มิ.ย. 2567 11,682.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 11,682.00
อร. 1.10.1.1 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องติดท้าย YAMAHA 60 HP 4 จังหวะ (L1049857) จำนวน 14 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 มิ.ย. 2567 329,469.05 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 329,453.00
อร. 1.1.1.1 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 57 โวลท์ 290 แอมป์ (1 ชุด มี 24 ลูก) จำนวน 1 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 21 มิ.ย. 2567 158,146.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 158,146.00
ฐท.พง. 67059432123 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประจำตำแหน่ง หลังที่ 1 (ผบ.ฐท.พง.ทรภ.3) จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 23 มิ.ย. 2567 1,902,000.00 บจก.เขาหลัก คอนสตรัคชั่น 1,879,200.00
ฐท.พง. 67059504309 จ้างก่อสร้างโรงหลังคาคลุมอาคารพัก 64 ครอบครัว ฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 23 มิ.ย. 2567 1,422,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกเพชรทอง เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ 1,406,270.54
ฐท.พง. 67059431241 จ้างซ่อมแซ่มบ้านพักรับรอง ผบ.ทรภ.3 พื้นที่ ฐท.พง.ทรภ.3 (บ้านพักประจำตำแหน่ง หลังที่ 3) พร้อมกำจัดปลวก จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 23 มิ.ย. 2567 1,788,000.00 บจก.เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ 1,766,658.40
ฐท.พง. 67059431726 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประจำตำแหน่ง หลังที่ 2 (ผอ.กรง.ฐท.พง.ทรภ.3) จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 23 มิ.ย. 2567 1,755,000.00 บจก.อินทรา คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,733,990.90
ฐท.พง. 67059503573 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง มวบ.กปก.ทรภ.3 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 23 มิ.ย. 2567 1,500,000.00 บริษัท ซุ่นเฮงก่อสร้าง จำกัด 1,482,252.80
ฐท.พง. 67059431213 จ้างซ่อมแซมระบบผลิดน้ำประปา ฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 23 มิ.ย. 2567 8,514,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยกเพชรทอง เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์ 8,410,885.00
ฐท.พง. 67059431728 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประจำตำแหน่ง หลังที่ 4 (รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.3 (1)) จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 23 มิ.ย. 2567 1,755,000.00 บริษัท ซุ่นเฮงก่อสร้าง จำกัด 1,734,905.59
ฐท.พง. 67059432288 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประจำตำแหน่ง หลังที่ 6 (เสธ.ฐท.พง.ทรภ.3) จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 23 มิ.ย. 2567 1,755,000.00 บจก.เอ็น ที ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ 1,733,964.77
ฐท.พง. 67059432097 จ้างซ่อมแซมบ้านพักประจำตำแหน่ง หลังที่ 5 (รอง ผบ.ฐท.พง.ทรภ.3 (2)) จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 23 มิ.ย. 2567 1,755,000.00 บจก.เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์ 1,734,121.57
ฐท.พง. 67059624667 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โรงเก็บพัสดุ /กราบพักทหาร แผนกโยธา กรง.ฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 17 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย. 2567 800,000.00 บจก.เขาหลัก คอนสตรัคชั่น 704,090.00
สสท.ทร. คคซ.67-107-A105 ซื้ออุปกรณ์กระจายเสียงในเรือพระราชพิธี จำนวน 20 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 429,980.00 บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด 428,980.00
พธ.ทร. 3041/คส./67 3041/คส./67 ซื้อเครื้องอบผ้า ขนาด 110 ปอนด์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิ.ย. 2567 598,100.00 บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด 588,000.00
พธ.ทร. 3010/ยวส./67 จ้างตัดเย็บรองเท้านักเรียนดุริยางค์ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 25 มิ.ย. 2567 18,460.00 บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด 18,460.00
พธ.ทร. 6007/ยวส./67 ซื้อบล็อกสกรีนธง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 124,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 124,000.00
พธ.ทร. 3011/ยวส./67 ซื้อดุมหมายชั้น นนร. ชั้นปีที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 33,680.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 33,680.00
พธ.ทร. 1001/KM/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 8,075.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 8,075.00
พธ.ทร. 1007/งบกลาง/67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100L วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 369,792.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 369,792.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 217/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (217/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 222,120.00 บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด 222,120.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 207/67 ซื้ออะไหล่เครื่องพ่นทราย วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 499,690.00 บริษัท แกรนด์ ดีบีเอส จำกัด 499,690.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 206/67 ซื้อTIE DOWN ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๘ มิลลิเมตร ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 492,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 492,200.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 205/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (205/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 144,453.62 บริษัท มหานครสากล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 114,453.62
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 204/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (204/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 289,183.55 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 289,183.55
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 202/67 ซื้อใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด ๑ ด้าน ร.ล.กระบี่ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 417,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 417,300.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 201/67 ซื้อลวดสมอ ร.ล.ราวี วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 494,340.00 บริษัท เกนฟูล จำกัด 494,340.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 199/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (199/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 311,808.70 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 311,808.70
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 198/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (198/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 207,367.31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 207,367.30
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 197/67 ซื้อพัสดุซ่อมทำฉุกเฉิน สายงาน อร. ระหว่างปี (197/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 399,752.00 ร้าน วี.เค.คอมเมิร์ซ 399,752.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 196/67 ซื้อพัสดุซ่อมทำฉุกเฉิน สายงาน อร. ระหว่างปี (196/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 99,927.30 บริษัท พีเอ็นพี เทคโนโลยีเกรท จำกัด 99,285.30
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 195/67 ซื้อวัสดุซ่อมทำห้องน้ำส่วนกลาง อจปร.อร. หมายเลข ๔๐๐๖ ๔๐๐๗ ๔๐๐๘ ๔๐๐๙ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 499,496.00 ร้านทวีทรัพย์ 499,000.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 189/67 จ้างพ่นทรายและพ่นสีตัวเรือ ร.ล.ปรง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 25 มิ.ย. 2567 320,277.75 ห้งหุ้นส่วนจำกัด โปร-โคท 319,930.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 188/67 ซื้อพัสดุซ่อมทำฉุกเฉิน สายงาน อร. ระหว่างปี วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 69,550.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 69,550.00
สสท.ทร. คคซ.67-107-A104 ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนระบบการติดต่อสื่อสาร ย่าน VHF/FM (High Band) ผ่านระบบทวนซ้ำสัญญาณ (Repeater) จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 14 มิ.ย. 2567 73,000.00 บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด 73,000.00
สสท.ทร. คคซ.67-107-A112 ซื้อ Hard Disk Server ระบบชุมสาย ฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 12,000.00 บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด 108,055.02
อจปร.อร. ซื้อใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด ๑ ด้าน ร.ล.วังใน วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 26 มิ.ย. 2567 417,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 417,300.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 194/67 จ้างซ่อมทำท่อน้ำทะเลหล่อเย็นแท่นทดสอบเครื่องยนต์หมายเลข ๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 26 มิ.ย. 2567 428,000.00 บริษัท ศรีราชาเอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 428,000.00
อร. 1.1.1.2 ซื้อ RUBBER BELLOW และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการซ่อมทำเรือของ อรม.อร. จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 มิ.ย. 2567 499,690.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 499,690.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 216/67 ซื้อลวดสมอ ร.ล.วังนอก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 มิ.ย. 2567 496,480.00 บริษัท เกนฟูล จำกัด 496,480.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 211/67 ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (211/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 มิ.ย. 2567 195,296.40 บริษัท อินฟิเทค โซลูชั่น จำกัด 195,296.40
อร. 1.5.1.2 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือ ขส.ทร.1145 จำนวน 31 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 มิ.ย. 2567 424,180.10 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 424,000.00
อร. ผนวก ก ลำดับที่ 2 ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย กรมอู่ทหารเรือ สนับสนุนโครงการศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 67 หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารการช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้า) จำนวน 15 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 มิ.ย. 2567 236,284.89 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคน มารีน ซัพพลาย 236,284.89
อร. ผนวก ก ลำดับที่ 1 ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย อร. สนับสนุนโครงการศึกษา อบรมฯ ปีงบประมาณ 67 หลักสูตร นรจ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (อล.) จำนวน 37 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 มิ.ย. 2567 254,985.17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 254,985.17
อร. 1.10.1.1 ซื้อวัสดุซ่อมทำเรือยาง จำนวน 25 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 มิ.ย. 2567 483,297.60 บริษัท เอ็กเซลมารีน จำกัด 483,297.60
อร. 1.1.1.3 ซื้อลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ 0.8 มิลลิเมตร ขนาด 1 กิโลกรัม และอื่น ๆ จำนวน 27 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 27 มิ.ย. 2567 499,819.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 499,818.94
ฐท.พง. 67059089862 จ้างตัดหญ้าพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 27 มิ.ย. 2567 30,000.00 นายเอกพล ก่งเซ่ง 30,000.00
สสท.ทร. คคจ.67-107-A111 จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการข่าว จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 17 มิ.ย. 2567 260,600.00 บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด 260,000.00
อร. 67069169396 จ้างซ่อมทำมอเตอร์เครนคร่อมอู่ ๑ หมายเลข ๒ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 17 มิ.ย. 2567 74,900.00 บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด 74,900.00
สสท.ทร. คคซ.67-107-A110 ซื้ออุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง และจัดทำระบบสวิชเชอร์ และแสดงภาพ จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 164,000.00 บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด 163,924.00
อล.ทร ฉ.190/67 ซื้อพัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๖๗ ให้กับ รร.นร. จำนวน ๑๘๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2567 479,310.18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 479,146.00
พธ.ทร. 1004/ทร.220/67 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 มิ.ย. 2567 5,742,690.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 5,742,690.00
พธ.ทร. 1003/ทร.220/67 ซื้อน้ำมันเบนซิน (ULG) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 มิ.ย. 2567 4,618,120.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 4,618,120.00
พธ.ทร. 1002/ทร.220/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 มิ.ย. 2567 10,983,922.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 10,983,922.00
พธ.ทร. 1001/ทร.220/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 มิ.ย. 2567 11,129,070.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 11,129,070.00
พธ.ทร. 1005/ทร.220/67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JP-8 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 มิ.ย. 2567 5,991,465.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 5,991,465.00
พธ.ทร. 1006/ทร.220/67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100LL วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 27 มิ.ย. 2567 534,733.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 534,733.00
พธ.ทร. 7406/จบพ./67 จ้างขนย้ายพัสดุกรมพลาธิการทหารเรือ ไปพื้นที่บางนา วิธีคัดเลือก / จ้าง 14 มิ.ย. 2567 3,800,000.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 3,480,000.00
สสท.ทร. คคจ.67-107-A109 จ้างซ่อมทำรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ตราอักษร นิสสันหมายเลขทะเบียนสมอ 40850 จำนวน 1 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 25 มิ.ย. 2567 25,000.00 อู่ วิษณุ การช่าง 25,000.00
สสท.ทร. คคซ.67-107-A112 ซื้อ Hard Disk Server ระบบชุมสาย ฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 มิ.ย. 2567 12,000.00 บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด 12,000.00
พธ.ทร. 3042/คส./67 3042/คส./67 ซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 60 แรงม้า วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 2567 5,000,000.00 บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด 3,682,000.00
อจปร.อร. กห 0524.5.4/164 จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ อจปร.อร. (ส.ค.- ก.ย. 67) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2567 810,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่ง จำกัด 810,000.00
พธ.ทร. 2001/ฉก.นย.ทร./67 จ้างตัดเย็บเสื้อ Combat Shirt สีพราง นย. วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 20 มิ.ย. 2567 1,108,380.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 1,108,380.00
351/2567 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์สำหรับตรวจอาชีวอนามัย วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 26 มิ.ย. 2567 155,050.00 หจก.เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 155,050.00
อล.ทร ฉ.187/67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกสาย อล. สนับสนุนโครงการศึกษา อบรมฯ ปีงบประมาณ 67 หลักสูตร นรจ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 89 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 มิ.ย. 2567 368,564.71 บริษัท อินฟิเทค โซลูชั่น จำกัด 368,463.06