ค้นหา
ปกติ
ขาวดำ
ดำเหลือง
ขนาดตัวอักษร

ตารางรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน เม.ย. ปี งป. 2567


เดือน เม.ย. ปี งป. 2567
รวม จำนวนประกาศ (เรื่อง)
488
ราคากลาง
1,160,199,075.91
ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง
1,126,591,896.11
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธี
จัดซื้้อจัดจ้าง
TOR ว.ด.ป.
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก
ราคาที่
จัดซื้อจัดจ้าง
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 148/67 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ(148/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 02 เม.ย. 2567 251,377.24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนะเทรดดิ้ง 251,377.24
ชย.ทร. จ้างงานติดตั้งป้ายอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เฉพาะเจาะจง 02 เม.ย. 2567 222,000.00 บริษัท รัชดาแฟบริคเฮ้าท์แอนด์กรุ๊ป จำกัด 222,000.00
ชย.ทร. จ้างขยายพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เฉพาะเจาะจง 02 เม.ย. 2567 200,000.00 บริษัท รัชดาแฟบริคเฮ้าท์ แอนด์กรุ๊ป จำกัด 200,000.00
อร. 1.1.1.1 ซื้อสายไฟฟ้า THW ขนาด 1 X 1.5 ตร.มม. และอื่น ๆ จำนวน 19 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 03 เม.ย. 2567 499,486.70 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์ เทรดดิ้ง 499,486.70
พธ.ทร. 1201/นย./67 ซื้อแถบกาวใส ขนาด 1 นิ้ว วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 29,232.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 27,260.00
พธ.ทร. 1011/พัสดุUN/67 ซื้อผ้าม่านพร้อมวัสดุอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 36,008.00 บริษัท นิลประภากร จำกัด 36,008.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 145/67 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (145/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 04 เม.ย. 2567 197,618.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 197,618.30
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 150/67 จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๑ ร.ล.กระบี่ และเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๒ ร.ล.สงขลา วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 04 เม.ย. 2567 195,039.60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 195,039.60
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 149/67 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (149/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 04 เม.ย. 2567 295,159.50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 295,159.50
ฐท.พง. 67039072639 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ เครื่องไฟฟ้า และเครื่องจักรช่วยของเรือต่างๆ 32 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 เม.ย. 2567 500,000.00 บจก.ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง 499,996.02
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0094 ซื้อวัสดุซ่อมแซมและปรับปรุงคุณภาพชิวิต ของ ขส.ทร.38 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 เม.ย. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 119,165.00
พธ.ทร. 1004/งบกลาง/67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเซล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 เม.ย. 2567 8,056,045.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 8,056,045.00
พธ.ทร. 1001/มทร./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเซล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 1,619,742.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 1,619,742.00
พธ.ทร. 1008/ฝศษ./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 10,000,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 10,000,000.00
พธ.ทร. 1007/ฝศษ./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเซล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 20,000,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 20,000,000.00
พธ.ทร. 1001/รชต./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 928.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 928.00
พธ.ทร. 7324/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 11 เม.ย. 2567 10,560.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 10,560.00
พธ.ทร. 7325/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 11 เม.ย. 2567 31,680.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 31,680.00
พธ.ทร. 1017/ทร.130/67 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ/คอมเพรสเชอร์ CASTROL AIRCOL SW 68 วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 เม.ย. 2567 481,500.00 บริษัท บิกเก็ตท์สตาร์ จำกัด 481,500.00
พธ.ทร. 2001/นย./67 ซื้อเสื้อยืดคอกลมสีกากีแกมเขียว และถุงเท้าสีดำชนิดหนา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 11 เม.ย. 2567 18,000.00 บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด 18,000.00
พธ.ทร. 1232/ฝศษ./67 จ้างทำโล่ที่ระลึก วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 11 เม.ย. 2567 48,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.วีระพันธ์ 48,600.00
พธ.ทร. 7326/จบพ./67 จ้างขนส่งพัสดุให้ ศกล.พธ.ทร. โดยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 11 เม.ย. 2567 42,240.00 บริษัท เอเชี่ยนชิปปิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด 42,240.00
พธ.ทร. 1001/กพ.ทร./67 ซื้อแฟ้มมีสันแบบเจาะรู กระดาษแข็งหุ้มพลาสติก PP กันน้ำกันรอยขูดขีด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 18 เม.ย. 2567 72,901.50 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 72,901.50
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 154/67 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมทำเรือ (154/67) วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 19 เม.ย. 2567 110,675.45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 110,675.45
พธ.ทร. 1229/ฝศษ./67 ซื้อผ้าริบบิ้นสีธงชาติขนาด 1 นิ้ว วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 เม.ย. 2567 120,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 120,000.00
พธ.ทร. 5015/ฝศษ./67 ซื้อถาดหลุม วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 เม.ย. 2567 475,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 474,375.00
พธ.ทร. 5014/ฝศษ./67 ซื้อแก้วน้ำเย็นชนิดมีก้าน และแก้วน้ำเย็นทรงสูง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 เม.ย. 2567 116,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ก้า 2009 115,500.00
พธ.ทร. 1227/ฝศษ./67 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 เม.ย. 2567 126,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 125,250.00
พธ.ทร. 1230/ฝศษ./67 ซื้อสีจราจร วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 เม.ย. 2567 403,500.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 403,500.00
พธ.ทร. 1226/ฝศษ./67 ซื้ออุปกรณ์กีฬา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 เม.ย. 2567 27,754.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามถาวรกิจ 27,754.00
พธ.ทร. 1233/ฝศษ./67 ซื้อสีเคลือบเงา วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 19 เม.ย. 2567 166,400.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 166,400.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0107 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 37 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 เม.ย. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 92,595.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0110 ซื้ออะไหล่รถยนต์สำหรับการปรนนิบัติบำรุงรักษารถยนต์ตามวงรอบ 61 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 22 เม.ย. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ทวัน 140,155.00
สบ.ทร. ฉ.3/4/งป.67 จ้างซ่อมทำเครื่องพิมพ์ระบบเบ็ดเสร็จ ตราอักษร RICOH รุ่น PRO C7200X จำนวน ๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 22 เม.ย. 2567 160,607.00 บริษัท เอมท้อบ จำกัด 160,607.00
สบ.ทร. ฉ./21/งป.67 จ้างทำโล่ที่ระลึกการไปศึกษาดูงานนอกหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๖๗ จำนวน ๑ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 22 เม.ย. 2567 3,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิรพัฒน์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ 3,000.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0108 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 35 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 2,567.00 ร้านรุ่งนิมิตรกลการ 68,530.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0114 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์และเครื่องยกรถยนต์ 13 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริยา กลการ 86,650.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0122 ซื้อน้ำยาแอร์และน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ R-134a 2 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์กลการ 8,760.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0123 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมทำรถยนต์ 20 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวุฒิไพศาลซัพพลาย 35,205.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0115 จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 2 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 23 เม.ย. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวุฒิไพศาลซัพพลาย 33,100.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0121 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 65 แอมป์ จำนวน 1 ลูก วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทอีควิปเม้นท์ 5,200.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0109 จ้างซ่อมทำอุปกรณ์รถยนต์ 2 รายการ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 23 เม.ย. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.พัฒนาอะไหล่ยนต์ 7,650.00
ขส.ทร. ฉจ.67/151/0118 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสอบเลื่อนฐานะและการสอบเลื่อนยศของ ขส.ทร. จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 2,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันต์ธร ออโต้พาร์ท วัน 44,260.00
สสท.ทร. คคซ.67-107-A063 ซื้ออุปกรณ์ขยายสัญญาณ (HDMI to LAN Extender) จำนวน 3 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 135,000.00 บริษัท แอ็กเซลลัม เทคโนโลยี จำกัด 135,000.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 152/67 จัดซื้อกระบอกไฮดรอลิคแขนทิ้งสมอท้าย กราบขวา ร.ล.ทองหลาง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 24 เม.ย. 2567 98,440.00 บริษัท ยู.เอ.อี. เพาเวอร์ จำกัด 98,440.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ข) 153/67 จัดซื้อ TIE DOWN ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๘ มม. ร.ล.สีชัง วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 24 เม.ย. 2567 492,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ 492,200.00
พธ.ทร. 1011/นม.นล./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่ผสมไบโอดีเชล (ทางเรือ) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 3,746,070.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 3,746,070.00
พธ.ทร. 1014/นม.นล./67 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 6,776,993.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 6,776,993.00
พธ.ทร. 1012/นม.นล./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 6,056,200.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 6,056,200.00
พธ.ทร. 1013/นม.นล./67 ซื้อน้ำมันเบนซิน (ULG) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 2,884,506.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 2,884,506.00
พธ.ทร. 1015/นม.นล./67 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100LL วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 536,231.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 536,231.00
พธ.ทร. 1235/ฝศษ./67 ซื้อตรายาง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 เม.ย. 2567 57,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. วีระพันธ์ 57,000.00
พธ.ทร. 1002/รชต./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 928.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 928.00
สสท.ทร. คคซ.67-107-A064 จ้างเหมาบริการระบบฝึก HackTheBox/TryHackMe จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 03 เม.ย. 2567 400,000.00 บริษัท ทริปเปิ้ล พี อินเทลลิเจนท์ จำกัด 394,000.00
242/2567 จัดซื้ออะไหล่สะพานเทียบเครื่องบินพร้อมติดตั้ง เป็นกรณีเร่งด่วน วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 25 เม.ย. 2567 251,071.22 บริษัท ที.เอส. เทคนิคคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 251,071.22
ยศ.ทร. กห 0534.1.3/82 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารกราบพักทหาร ยศ.ทร. จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 22 เม.ย. 2567 920,000.00 บริษัท ฟอร์ทิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 895,590.00
พธ.ทร. 4001/ซ่อมบำรุง/67 ซื้อเชือกป่านสังเคราะห์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 เม.ย. 2567 2,102,230.00 บริษัท เจเอ 2007 1,849,000.00
241/2567 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ชนิดเล่ม) วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 29 เม.ย. 2567 29,000.00 ร้าน ธมนวรรณซัพพลาย 29,000.00
อร. 1.9.1.17 ซื้อท่อ CuNi และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓๑ รายการ. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เม.ย. 2567 1,143,000.00 บริษัท อีเอสซี(ไทยแลนด์) จำกัด 735,823.49
216/2567 จ้างเหมาตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างเหมาบริการ 24 เม.ย. 2567 76,400.00 ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 76,400.00
อร. 1.2.9.2 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำ UNIT INJECTOR ตราอักษร L'ORANGE เครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ร.ล.กันตัง จำนวน 27 รายการ. วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 เม.ย. 2567 4,550,000.00 บริษัท เค ดับเบิ้ลยุ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 4,549,800.50
อล.ทร ฉ.179/67 ซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใช้ซิมโทรศัพท์ แบตเตอรี่ในตัว มีระบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๓๒ ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 256,000.00 บริษัท เอ็มวาย11 ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 222,560.00
อร. 1.2.1.1 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ หมาย1-4 ตราอักษร MTU รุ่น 20V 1163 TB 83 ขั้น TOP OVERHAUL (เพิ่มเติม) ร.ล.บางปะกง จำนวน 212 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 20,000,000.00 บริษัท เน็กเตอร์ แอร์โรสเปช แอนด์ มารีน จำกัด 19,998,193.00
อรม.อร. 39/คล./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบ SEWAGE ตราอักษร EVAC ร.ล.อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 3,400,000.00 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 3,378,846.00
อรม.อร. 30/คล./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ COOLER น้ำจืดของเครื่องจักรใหญ่ดีเซล หมายเลข ๑ และ ๒ ตราอักษร MTU ร.ล.ตากสิน จำนวน ๓ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 2,400,000.00 บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด 2,399,796.00
อล.ทร ฉ.149/67 ซื้อเครื่อง RF Power Meter ย่านความถี่ 9 KHz - 110 GHz จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 497,978.00 บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 497,978.00
อล.ทร ซื้อเครื่อง Linear IC Tester จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 เม.ย. 2567 94,500.00 บริษัท  พี.ซี.เอส. พานา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 94,481.00
อล.ทร ซื้อเครื่อง Digital IC Tester จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 เม.ย. 2567 76,400.00 บริษัท พี.ซี.เอส. พานา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 76,398.00
อล.ทร ซื้อเครื่อง Network Cable จำนวน 1 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 เม.ย. 2567 99,000.00 บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 99,000.00
อล.ทร ซื้อเครื่องวัดมัลติฟังก์ชั่นอเนกประสงค์ พร้อมโพรบวัดลม จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 เม.ย. 2567 42,200.00 บริษัท แอโร อินสตรูเม้นท์ จำกัด 42,000.00
อล.ทร ซื้อเครื่อง LCR Meter จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 เม.ย. 2567 23,600.00 บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง 23,550.00
อล.ทร ซื้อเครื่อง IC Tester And Eprom Program จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 เม.ย. 2567 48,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรพย์รุ่งเรืองพานิช 48,578.00
อล.ทร ฉ.156/67 ซื้อเครื่อง Automatik Electronic Load จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 417,193.00 บริษัท สฤษดิ์ผล จำกัด 416,979.00
อล.ทร ซื้อเครื่อง DC Power Supply 250Vdc 13.5A จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 เม.ย. 2567 187,300.00 บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 187,300.00
อล.ทร ฉ.155/67 เครื่อง DC Power Supply 60Vdc 10A จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 150,870.00 บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 149,800.00
พธ.ทร. 3012/คส./67 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบย่อขยายระบบดิจิตอล พร้อมเครื่องพิมพ์กระดาษ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 เม.ย. 2567 4,500,000.00 บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4,480,000.00
อล.ทร ซื้อเครื่อง Regulated Variable Linear DC Power Supply 30 Vdc 20A จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 เม.ย. 2567 15,000.00 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด 14,766.00
อล.ทร ฉ.158/67 ซื้อเครื่องทดสอบสัญญาณอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 455,000.00 บริษัท พี.ซี.เอส. พานา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 454,750.00
พธ.ทร. 3017/คส./67 ซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 กิโลกรัม วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 เม.ย. 2567 2,000,000.00 บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด 1,999,000.00
อล.ทร ฉ.159/67 ซื้อหัวแร้งแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 417,400.00 บริษัท ซี.พี.เอส. พานา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 417,300.00
อล.ทร ซื้อเครื่อง Multimeter แบบ True-RMS จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 เม.ย. 2567 20,400.00 บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 20,400.00
อล.ทร ซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 เม.ย. 2567 15,000.00 บริษัท แอโร อินสตรูเม้นท์ จำกัด 14,900.00
อล.ทร ซื้อชุดเครื่องมือ โทนเนอร์และโพรบตรวจสอบสายเคเบิล จำนวน 2 ชุดเครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 05 เม.ย. 2567 32,200.00 บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 32,200.00
อล.ทร ฉ.157/67 ซื้อเครื่อง Digital Clamp On Meter จำนวน 19 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 427,500.00 บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 426,018.00
อล.ทร P67030060242 ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่ ตราอักษร SECO ให้กับ ฉก.นย.ทร. จำนวน 3 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 1,025,000.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 1,018,640.00
พธ.ทร. 1002/พช.วส./67 จ้างล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หมายเลข 7 พร้อมคาลิเบรท ทำสีภายนอกและซ่อมอุปกรณ์ประจำถัง คลังเชื้อเพลิงจุกเสม็ด กชพ.พธ.ทร. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 เม.ย. 2567 1,400,000.00 บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด 995,100.00
พธ.ทร. 2019/ยวส./67 จ้างตัดเย็บกางเกงกะลาสีกากี และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 12,110,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 12,110,000.00
พธ.ทร. 2022/ยวส./67 จ้างตัดเย็บเสื้อคอกลมขลิบน้ำเงินดำ และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 9,835,500.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 9,835,500.00
พธ.ทร. 1005/ยวส./67 จ้างผลิตรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 14,256,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 14,256,000.00
อร. 2.1.12.1 ซื้อเครื่องยนต์ ตราอักษร Cummins Diesel Engine QSB 6.7 M เรือ ล.151 จำนวน 1 เครื่อง. วิธีคัดเลือก / ซื้อ 25 เม.ย. 2567 2,500,000.00 บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด 2,498,771.00
อร. 2.2.1.11 ซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 38 แรงม้า ร.ล.ตากสิน จำนวน 2 ชุดเครื่อง. วิธีคัดเลือก / ซื้อ 25 เม.ย. 2567 1,340,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 1,338,570.00
สพ.ทร. จัดซื้อเครื่องให้แสง Light Instrument M53E1 กล้องศูนย์เล็งกลางวัน เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. และ 120 มม. วิธีคัดเลือก / ซื้อ 02 เม.ย. 2567 4,400,000.00 บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด 4,380,000.00
อร. 1.2.4.2 ซื้อแหวนลูกสูบของเครื่องจักรใหญ่ ขวา - ซ้าย ตราอักษร GOETZE ร.ล.สุรินทร์ จำนวน 3 รายการ. วิธีเฉพาะเจาะจง / การจัดซื้อจัดจ้าง(ซื้อ,จ้าง,เช่า,แลกเปลี่ยน) 22 เม.ย. 2567 1,320,000.00 บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1,314,473.60
อร. 1.2.9.1 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย ตราอักษร MTU รุ่น 16V 538 TB 91 ขั้น TOP OVERHAUL ร.ล.กันตัง จำนวน 220 รายการ. วิธีคัดเลือก / ซื้อ 22 เม.ย. 2567 11,550,000.00 บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 11,549,699.84
อจปร.อร. คัดเลือก 40/67 จ้างซ่อมทำเครื่องเจียรนัยเพลาข้อเหวี่ยง C-33 วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 เม.ย. 2567 3,200,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 3,189,242.00
อจปร.อร. คัดเลือก 41/67 จ้างซ่อมทำเครื่องดัดแผ่นเหล็ก ขนาด ๒๕๐ ตัน วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 เม.ย. 2567 1,750,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 1,745,384.00
อจปร.อร. คัดเลือก 42/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำพัดน้ำทะเลระบายความร้อนเครื่องจักรใหญ่ ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 600,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 599,202.14
อจปร.อร. คัดเลือก 44/67 ซื้อ IDLER GEAR ของเครื่องจักรใหญ่ ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 600,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 599,200.00
อจปร.อร. คัดเลือก 45/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำ COOLER ระบายความร้อนน้ำจืดของเครื่องจักรใหญ่ ร.ล.กระบี่ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 900,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 880,045.04
อจปร.อร. คัดเลือก 46/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องอัดลม ร.ล.ท่าดินแดง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 2,200,000.00 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 2,188,235.60
อจปร.อร. คัดเลือก 47/67 ซื้อ AIR STARTER ของเครื่องจักรใหญ่ ร.ล.กระบี่ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 1,000,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 996,384.00
อจปร.อร. คัดเลือก 48/67 ซื้อ AIR STARTER ของเครื่องจักรใหญ่ ร.ล.นราธิวาส วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 1,000,000.00 บริษัท พี.เอส.แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 995,635.00
อจปร.อร. คัดเลือก 49/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำพัดน้ำทะเลระบายความร้อนเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 600,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 587,301.60
อจปร.อร. คัดเลือก 51/67 ซื้อเครื่องพ่นกริทระบบหมุนเวียน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 900,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 897,195.00
อจปร.อร. คัดเลือก 52/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องอัดลม ร.ล.ลาดหญ้า วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 2,200,000.00 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 2,188,235.60
อจปร.อร. คัดเลือก 53/67 จ้างซ่อมทำระบบขับเคลื่อนช่วยไฮดรอลิก ร.ล.ลาดหญ้า วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 เม.ย. 2567 4,000,000.00 บริษัท ยู.เอ.อี. เพาเวอร์ จำกัด 3,975,050.00
อจปร.อร. คัดเลือก 54/67 จ้างซ่อมทำระบบขับเคลื่อนช่วยไฮดรอลิก ร.ล.ท่าดินแดง วิธีคัดเลือก / จ้าง 30 เม.ย. 2567 4,000,000.00 บริษัท ยู.เอ.อี. เพาเวอร์ จำกัด 3,975,050.00
อจปร.อร. คัดเลือก 55/67 ซื้อหัวฉีดของเครื่องจักรใหญ่ ร.ล.กระบี่ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 5,000,000.00 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 4,988,768.00
อจปร.อร. คัดเลือก 56/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่ ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 1,400,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 1,398,752.15
อจปร.อร. คัดเลือก 57/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ตราอักษร VOLVO ของเครื่องผลักดันน้ำ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 690,000.00 บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด 688,360.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 14/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องบำบัดของเสีย ตราอักษร HAMANN ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 4,000,000.00 บริษัท เอส.วี.วอเตอร์เทคนิคส์ จำกัด 3,999,426.64
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 15/67 ซื้อหัวฉีดของเครื่องจักรใหญ่ พร้อมซีล ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 5,120,000.00 บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 5,118,880.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 16/67 ซื้อแบริ่งรองรับเพลาใบจักร ตราอักษร THORDON แบบ SPLIT TYPE และอุปกรณ์ประกอบ ร.ล.นราธิวาส วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 2,150,000.00 บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด 2,149,630.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 17/67 ซื้อปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงกำลังดันสูงของเครื่องจักรใหญ่ พร้อม SENSOR วัดกำลังดัน ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 6,000,000.00 บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 5,999,875.20
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 18/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องอัดลม ตราอักษร J.P.SAUER & SOHN ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 1,200,000.00 บริษัท เสรีอินเตอร์เทรด จำกัด 1,199,230.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 20/67 ซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์ MTU รุ่น ๔๐๐๐ ชุดเรือ ต.๙๙๑ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 3,500,000.00 บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด 3,499,435.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 21/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบไฟรับ-ส่งอากาศยาน ร.ล.กระบี่ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 3,000,000.00 บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด 2,810,783.00
อจปร.อร. เฉพาะเจาะจง (ค) 22/67 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องอัดลม ร.ล.กระบี่ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 700,000.00 บริษัท เสรีอินเตอร์เทรด จำกัด 699,950.00
อร. QR67049103746 จ้างซ่อมทำเครื่องพับเหล็ก วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 180,000.00 บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด 179,760.00
อร. QR67049103378 จ้างซ่อมทำเครื่องตัดเหล็ก วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 380,000.00 บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด 378,245.00
อร. QR67049103494 จ้างซ่อมทำเครื่องดัดเหล็กขึ้นรูป วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 500,000.00 บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด 499,690.00
อร. QR67049103826 จ้างทำสีเครน หมายเลข 1 ของอู่แห้งหมายเลข 1 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 320,000.00 บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด 315,650.00
อร. QR67049104181 จ้างซ่อมทำเครื่องตัดแผ่นเหล็ก กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 380,000.00 บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด 379,850.00
อร. QR67049104236 จ้างซ่อมทำเครื่องพับแผ่นเหล็ก กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 180,000.00 บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด 177,620.00
อร. QR67049104341 จ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 142,000.00 บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 140,812.00
อร. QR67049104447 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัด ตราอักษร FLUKE วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 270,000.00 บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 264,611.00
ยศ.ทร. จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายให้กับ ศฝท.ยศ.ทร. จำนวน 14 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เม.ย. 2567 861,350.00 บริษัท มัสเซิลสปอร์ต จำกัด 599,900.00
อร. QR67049104495 จ้างสอบเทียบ GAUGE BLOCK วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 208,000.00 บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 207,045.00
อร. QR67049104556 จ้างสอบเทียบเครื่องสอบเทียบเกจวัดกำลังดัน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 165,000.00 บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 162,426.00
อร. QR67049104399 จ้างสอบเทียบเครื่องวัดแรงบิดเพลาใบจักร ตราอักษร Datum Series 430 วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 214,000.00 บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 208,650.00
อร. 1.2.2.9 ซื้อเครื่องฉีดยาง ขนาด ๒๐๐ ตัน (1500 cc) จำนวน ๑ เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2567 2,711,500.00 บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด 2,389,310.00
สสท.ทร. - ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนขบวนเรือพระราชพิธี จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 3,000,000.00 บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด 2,986,000.00
อรม.อร. 29/คล./67 จัดซื้อคูลเลอร์น้ำจืดเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๑ - ๔ ร.ล.ทยานชล จำนวน ๔ ลูก วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 642,000.00 บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด 639,004.00
อรม.อร. 47/คล./67 จัดซื้อหลอดไฟโรงเก็บอากาศยาน และหลอดไฟแสงสว่าง ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน ๑ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 25 เม.ย. 2567 1,750,000.00 บริษัท วงศ์พิพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,150,785.00
อรม.อร. 34/คล./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ Cooler น้ำมันหล่อ เกียร์ ตราอักษร Alfa Laval ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๔ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 800,000.00 บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด 798,220.00
อรม.อร. 32/คล./67 จัดซื้ออะไหล่เครื่องแยกน้ำ - น้ำมันสกปรกท้องเรือ ตราอักษร WARTSILA ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน ๕ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 650,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 641,454.30
พธ.ทร. 3013/คส./67 ซื้อตู้เหล็กใส่เสื้อผ้าทหาร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 เม.ย. 2567 1,686,400.00 บริษัท สยามวิคตอรี่ จำกัด 1,562,400.00
สพ.ทร. จัดซื้อปืนพกอัตโนมัติ .45 นิ้ว โคลท์ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 870,000.00 บริษัท อาร์ทีแอล อีควิปเม้นท์ จำกัด 870,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุสนับสนุนโรงเรียนสรรพาวุธ เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 486,700.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 486,200.00
นย. ซ.5/งป.2567 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 194 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 29 เม.ย. 2567 1,865,032.00 หจก.เอ็นจีเอส 2018 1,850,563.93
นย. ซ.7/งป.2567 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 194 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 29 เม.ย. 2567 2,500,000.00 บ.รังศิริ เคหะภัณฑ์ จำกัด 1,850,000.00
นย. ซ.6/งป.2567 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 194 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 29 เม.ย. 2567 1,865,032.00 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 2,494,494.21
นย. อ.1/งป.2567 จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 29 เม.ย. 2567 707,630.00 บ.โซลูชั่นทรี จำกัด 700,000.00
นย. อ.2/งป.2567 วัสดุซ่อมแซมห้องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 20 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 29 เม.ย. 2567 1,375,990.00 บ.โซลูชั่นทรี จำกัด 1,365,000.00
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ ปกค.155 มม. GC - 45 เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 5,000,000.00 บริษัท T&T Technology and Trading GmbH สมาพันธรัฐสวิส 4,984,868.25
อรม.อร. 38/คล./67 จัดซื้อหัวฉีด นมชพ. คจญ. หมายเลข ๑ และ ๒ ร.ล.นเรศวร จำนวน ๑ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 1,418,000.00 บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจินเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1,417,536.00
อรม.อร. 43/คล./67 จัดซื้อ Compressor ตราอักษร Daikin ของเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๑ ร.ล.อ่างทอง จำนวน ๑ ชุด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 1,465,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อะชีฟเม้นท์ เซอร์วิส 1,464,900.00
อรม.อร. 25/คล./67 จัดซื้อปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงกำลังดันสูงเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑ ชุด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 900,000.00 บริษัท เอ็ม ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 874,350.50
อรม.อร. 31/คล./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ COOLER ตราอักษร Alfa Laval ระบายความร้อนน้ำมันหล่อเกียร์ ขวา - ซ้าย ร.ล.ตากสิน จำนวน ๕ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 1,500,000.00 บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด 1,498,321.00
อรม.อร. 27/คล./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ COOLER ตราอักษร Alfa Laval ระบายความร้อนน้ำมันหล่อเกียร์ ขวา - ซ้าย ร.ล.นเรศวร จำนวน ๕ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 1,500,000.00 บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด 1,498,321.00
อรม.อร. 17/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่เครื่องแยกน้ำ - น้ำมันสกปรกท้องเรือ ตราอักษร TURBULO ร.ล.นเรศวร จำนวน ๙ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 2,862,020.00 บริษัท วชิรธร จำกัด 2,860,602.20
อรม.อร. 24/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องแยกน้ำมันสกปรกท้องเรือ ตราอักษร TURBULO ร.ล.สิมิลัน จำนวน ๑๐ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 1,200,000.00 บริษัท วชิรธร จำกัด 1,199,898.00
อร. 2.2.10.2 ซื้อเรือยางท้องอ่อน ขนาด 8 - 10 คน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาด 40 แรงม้า ร.ล.ล่องลม จำนวน 1 รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 29 เม.ย. 2567 1,200,000.00 บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 1,071,800.00
อรม.อร. 18/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร ROCHEM ร.ล.ตากสิน จำนวน ๑๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 2,390,000.00 บริษัท ร็อคเคมเซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) 2,388,785.70
อรม.อร. 20/ฉจ./67 จัดซื้อ Auto Drain ของเครื่องอัดลมกำลังดันต่ำ ตราอักษร J.P.SAUER & SOHN ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน ๑ ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 1,680,000.00 บริษัท เสรีอินเตอร์เทรด จำกัด 1,679,900.00
อรม.อร. 26/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องผลิตน้ำจืดหมายเลข ๒ ตราอักษร ROCHEM ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑๔ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 2,390,000.00 บริษัท ร็อคเคมเซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 2,388,785.70
อรม.อร. 41/คล./67 จัดซื้อฝาสูบเครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑๐ EA วิธีคัดเลือก / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 10,000,000.00 บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด 8,399,500.00
อรม.อร. 46/คล./67 จัดซื้อ Reduce Station สำหรับใช้เริ่มเดินเครื่องจักรใหญ่กังหันก๊าซ พร้อมติดตั้ง ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน ๒ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 25 เม.ย. 2567 9,500,000.00 บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด 9,469,500.00
อรม.อร. 42/คล./67 จัดซื้ออะไหล่เครื่องแยกน้ำมันเชื้อเพลิง ตราอักษร Alfa Laval รุ่น P615 ร.ล.อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 1,000,000.00 บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด 998,631.00
อรม.อร. 37/คล./67 จัดซื้ออะไหล่ซีลเพลาใบจักร ตราอักษร Deep Sea Seal ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๙ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 5,900,000.00 บริษัท ไทยโคลอน จำกัด 5,126,594.70
อรม.อร. 48/คล./67 จัดซื้อ Compressor ของเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 1 ตราอักษร BITZER ร.ล.บางปะกง จำนวน ๑ ชุด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 26 เม.ย. 2567 1,465,000.00 บริษัท เดอะเบสท์ อินซูเลชั่น จำกัด 1,454,237.00
อรม.อร. 21/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่แยกน้ำ - น้ำมันสกปรกท้องเรือ ตราอักษร TURBULO ร.ล.กระบุรี จำนวน ๑๒ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 2,068,000.00 บริษัท วชิรธร จำกัด 2,067,989.00
อรม.อร. 23/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่แยกน้ำ - น้ำมันสกปรกท้องเรือ ตราอักษร TURBULO ร.ล.สายบุรี จำนวน ๑๐ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 1,000,000.00 บริษัท วชิรธร จำกัด 999,989.90
อรม.อร. 19/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่แยกน้ำ - น้ำมันสกปรกท้องเรือ ตราอักษร TURBULO ร.ล.ตากสิน จำนวน ๙ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 3,300,000.00 บริษัท วชิรธร จำกัด 3,299,987.00
อร. 2.2.35.1 ซื้อเครื่องพ่นน้ำ ตราอักษร Kamewa FF310 เรือ ล.164 จำนวน 1 เครื่อง. วิธีคัดเลือก / ซื้อ 25 เม.ย. 2567 3,350,000.00 บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด 3,284,900.00
อรม.อร. 35/คล./67 จัดซื้อ Solenoid ระบบควบคุมหางเสือ ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 700,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรัณย์เทรดดิ้ง 696,142.00
อรม.อร. 25/ฉจ./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องอัดลมกำลังดันสูง หมายเลข ๑ และ ๒ ตราอักษร J.P.SAUER & SOHN ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๒๓ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 3,931,000.00 บริษัท เสรีอินเตอร์เทรด จำกัด 3,870,853.40
อรม.อร. 45/คล./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำเครื่องผลิตน้ำจืด ตราอักษร SLCE ร.ล.อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 24 เม.ย. 2567 1,500,000.00 บริษัท เอ็ม เอ็น แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด 1,498,706.20
อล.ทร P67030060275 ซื้อ DEIF PROTECTION AND POWER MANAGEMENT UNIT ของเครื่องควบคุมและจ่ายไฟฟ้ากำลังอัตโนมัติ ตราอักษร DEIF ให้กับ เรือ ต.264 จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 417,300.00 บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 417,300.00
อล.ทร P67030060288 ซื้อ DEIF PROTECTION AND POWER MANAGEMENT UNIT ของเครื่องควบคุมและจ่ายไฟฟ้ากำลังอัตโนมัติ ตราอักษร DEIF ให้กับ เรือ ต.272 จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 417,300.00 บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 417,300.00
อล.ทร ฉ.162/67 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมทำเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980 จำนวน 8 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 497,280.00 บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด 497,229.00
อล.ทร P67030060291 ซื้อ MAGNETRON ของเครื่องเรดาร์เดินเรือ ตราอักษร SPERRY MARINE รุ่น VMFT (X - BAND) สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล. (เพิ่มเติม) จำนวน 4 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 385,200.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 385,200.00
อล.ทร P67030060258 ซื้อ TRANSDUCER D (18 M CABLE) ของเครื่องวัดความเร็วเรือ ตราอักษร SPERRY MARINE รุ่น NAVIKNOT 450D ให้กับ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 695,500.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 695,500.00
อล.ทร P67030060299 ซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารแบบรวมการ ตราอักษร AEROMARITIME สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล. (เพิ่มเติม) จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 2,824,800.00 บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 2,824,158.00
อล.ทร P67030060297 ซื้อ RECEIVER MODULE ของเครื่องเรดาร์เดินเรือ ตราอักษร FURUNO รุ่น MFD - 12 สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล. (เพิ่มเติม) จำนวน 5 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 235,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 235,400.00
อล.ทร P67030062265 ซื้อ MAGNETRON ของเครื่องเรดาร์เดินเรือ ตราอักษร FURUNO รุ่น MFD - 12 สนับสนุนการซ่อมทำเรือ สายงาน อล. (เพิ่มเติม) จำนวน 2 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 96,400.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง 96,300.00
อล.ทร ฉ.161/67 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA/8000W แบบ TRUE ONLINE ของระบบเรดาร์ตรวจการณ์ แบบ 3 มิติ ให้กับ ร.ล.นเรศวร จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 209,000.00 บริษัท นีโอ-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 208,650.00
พธ.ทร. 4005/ปคส./67 ซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัดสำหรับใช้ดับเพลิง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 เม.ย. 2567 2,800,000.00 บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 1,867,600.00
อร. 1.2.2.3 ซื้อระบบสำรองไฟฟ้าติดตั้งอาคารโรงงานเครื่องกล จำนวน 1 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2567 1,075,900.00 บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด 621,670.00
อร. ซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2567 580,000.00 บริษัท ไวท์ ชาร์ค มารีน จำกัด 515,740.00
สพ.ทร. จ้างซ่อมแซมตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานเครื่องควบคุมอุณหภูมิคลังอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 490,000.00 บริษัท เบสท์ กิมมิค 2020 จำกัด 480,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก วิธีคัดเลือก / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 1,938,350.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวีรีคอมเมอร์เชียล 1,930,000.00
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่กล้องตรวจการณ์กลางวัน Steiner Military 7 x 50 รุ่น M750r เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 3,303,000.00 บริษัท ไวเปอร์ (ไทย) จำกัด 3,298,000.00
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ ปก. .50 นิ้ว M2 เฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567 1,583,640.00 บริษัท วิริยะกิจ (1995) จำกัด 1,583,640.00
สพ.ทร. จัดซื้อลวดหนามหีบเพลง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 3,350,000.00 บริษัท ซันแอนด์ซัน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 3,288,000.00
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ ปบค.105 มม. M101 A1 เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 3,000,000.00 บริษัท วิริยะกิจ (1995) จำกัด 3,000,000.00
พธ.ทร. 8004/ยวส./67 จ้างตัดเย็บชุดพราง ทร. (ปัก กร.) ดิจิตอล (IR) ทนไฟ และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 17,930,400.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 17,930,400.00
พธ.ทร. 8005/ยวส./67 จ้างผลิตรองเท้ากีฬานักเรียนทหาร วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 2,059,650.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2,059,650.00
อรม.อร. 36/คล./67 จัดซื้อ Coupling ของเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๑ ร.ล.เจ้าพระยา จำนวน ๑ EA วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 2,055,000.00 บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด 2,047,980.00
อร. 1.2.1.63 ซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังแรงดันสูงใช้กับน้ำร้อนและน้ำเย็นกำลังดันไม่ต่ำกว่า 180 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2567 995,000.00 บริษัท ไวท์ ชาร์ค มารีน จำกัด 573,520.00
พธ.ทร. 2023/ยวส./67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบอาสาสมัครทหารพราน นย. และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 15,331,150.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 15,331,150.00
พธ.ทร. 2020/ยวส./67 จ้างตัดเย็บหมวกพราง ทร.ดิจิตอล (IR) ทนไฟ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 2,320,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2,320,000.00
พธ.ทร. 2002/กรม นนร.รอ.รร.นร./67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ และเครื่องแบบปกติกากีคอแบะ (นายทหารสัญญาบัตร กรม นนร.รอ.รร.นร.) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 592,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแมน 10 592,200.00
พธ.ทร. 6008/ยวส./67 จ้างตัดเย็บหมวกกะลาสีสีกากี และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 6,823,500.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 6,823,500.00
พธ.ทร. 2001/กรม นนร.รอ.รร.นร./67 จ้างตัดเย็บชุดฝึกพราง ทร. และอื่น ๆ (นายทหารสัญญาบัตร กรม นนร.รอ.รร.นร.) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 562,184.00 บริษัท ชวกร จำกัด 562,184.00
พธ.ทร. 1006/ยวส./67 จ้างผลิตรองเท้าคอมแบตบู๊ตสีดำ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 18,360,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 18,360,000.00
พธ.ทร. 2021/ยวส./67 จ้างตัดเย็บชุดพราง ทร. (ปัก นย.) ดิจิตอล (IR) ทนไฟ และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 66,439,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 66,439,000.00
อรม.อร. 49/คล./67 จัดซื้อ Chiller ของเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 1 พร้อมติดตั้ง ร.ล.บางปะกง จำนวน ๑ ชุด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 26 เม.ย. 2567 900,000.00 บริษัท เดอะเบสท์ อินซูเลชั่น จำกัด 890,240.00
พธ.ทร. 3016/คส./67 ซื้อเครื่องซักผ้า - สลัดผ้า ขนาด 110 ปอนด์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 เม.ย. 2567 989,700.00 บริษัท เค.เอส.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด 877,450.00
อรม.อร. 40/คล./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำหัวส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (PROBE) ของระบบรับ - ส่งน้ำมันในทะเล ร.ล.จักรีนฤเบศร จำนวน ๑๕ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 810,000.00 บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด 803,334.60
อรม.อร. 28/คล./67 จัดซื้อ MAIN PUMP ระบบปรับพิทช์ใบจักร ตราอักษร IMO ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน ๒ ชุด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 2,400,000.00 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 2,395,730.00
อรม.อร. 33/คล./67 จัดซื้ออะไหล่สุขภัณฑ์ ตราอักษร EVAC ร.ล.สิมิลัน จำนวน ๗ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 1,800,000.00 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 1,795,032.00
อรม.อร. 26/คล./67 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำระบบสุขภัณฑ์ ตราอักษร EVAC ร.ล.นเรศวร จำนวน ๑๑ รายการ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 09 เม.ย. 2567 1,110,000.00 บริษัท พี.เอส. แอ็ดว๊านซ์ จำกัด 1,107,054.10
อร. 2.1.12.2 ซื้อเครื่องพ่นน้ำ ตราอักษร Hamilton HJ322 เรือ ล.151 จำนวน 1 เครื่อง. วิธีคัดเลือก / ซื้อ 25 เม.ย. 2567 2,500,000.00 บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด 2,498,450.00
อล.ทร ค.49/67 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งให้กับ สอ.รฝ. (กองพันฝึกที่ 1 สอ.รฝ. (อาคารเรียนรวม)) จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 985,000.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 688,384.50
อล.ทร ค.47/67 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ให้กับ อธบ.อร. จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 3,783,200.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 2,312,617.75
อรม.อร. 44/คล./67 เครื่องอัดลมกำลังดันต่ำ ตราอักษร SPERRE ร.ล.อ่างทอง จำนวน ๑ ชุดเครื่อง วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 1,400,000.00 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด 1,395,012.50
อร. M67040001031/P67040001315 จ้างซ่อมทำเครนไฟฟ้าขนาด 5 ตัน กงน.อธบ.อร. วิธีคัดเลือก / จ้าง 04 เม.ย. 2567 760,000.00 บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จำกัด 759,700.00
อร. M67040001031/P67040001314 จ้างซ่อมทำท่อทางส่งเครื่องสูบน้ำประจำอู่แห้งหมายเลข 1 วิธีคัดเลือก / จ้าง 04 เม.ย. 2567 4,000,000.00 บริษัท ทองปลื้มการช่าง จำกัด 3,901,015.00
อร. M67040001031/P67040001313 จ้างซ่อมทำเครน ของอู่แห้งหมายเลข 2 วิธีคัดเลือก / จ้าง 04 เม.ย. 2567 1,200,000.00 บริษัท ยู.เอ.อี. เพาเวอร์ จำกัด 1,199,470.00
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ ปกค.155 มม. GHN - 45 A1 (APU) เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 4,000,000.00 บ.T&T Technology and Trading GmbH สมาพันธรัฐสวิส 3,987,987.97
สพ.ทร. จัดซื้อเครื่องกระตุ้นปืน ปก.37 มม.แบบ 74 พร้อมอุปกรณ์ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 1,000,000.00 บริษัท ณัชพงษ์ พานิช จำกัด 990,000.00
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่สายกวาดทุ่นระเบิดแบบมีคม MS 106 วิธีคัดเลือก / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 4,200,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวีรีคอมเมอร์เชียล 4,189,000.00
อล.ทร ฉ.160/67 MEC24-A START/STOP ALARM SYSTEM PCB สำหรับซ่อมทำระบบควบคุมเครื่องไฟฟ้า ตราอักษร LINDENBERG ANLAGEN GMBH ให้กับ ร.ล.แหลมสิงห์ จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 499,700.00 บริษัท บี.เจ. ซัพพลาย 2017 จำกัด 499,369.00
อร. 1.2.1.179 ซื้อเครื่องกลึงยันศูนย์ จำนวน 2 เครื่อง. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2567 1,059,300.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 669,991.20
อร. 1.2.1.163 ซื้อเครื่องกัดแนวนอน จำนวน ๑ เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2567 834,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 780,000.00
อร. 1.2.2.2 ซื้อเครื่องมือทำความสะอาดด้วยเลเซอร์แบบเคลื่อนที่ ขนาด 2,500 W. จำนวน ๑ ชุดเครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2567 1,000,000.00 บริษัท เอ็กเซลมารีน จำกัด 590,629.30
อร. 1.2.1.166 ซื้อเครื่องไสโลหะแนวนอน จำนวน 2 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2567 706,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 627,983.00
อร. 1.2.1.66 ซื้อปั๊มสูบน้ำไฟฟ้าแบบสูบน้ำใต้น้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.1 kW จำนวน ๕ ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2567 516,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ 510,211.67
อล.ทร ฉ.163/67 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงพื้นฐาน จำนวน 30 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 385,800.00 บริษัท พี.ซี.เอส. พานา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 385,400.00
อล.ทร ฉ.164/67 ซื้อวัสดุและอุปรณ์สำหรับซ่อมทำงานสาย สส.อล. จำนวน 28 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 390,405.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรือพานิช 389,908.00
อล.ทร P67030060252 ซื้ออะไหล่ของเครื่องเรดาร์เดินเรือ ตราอักษร SPERRY MARINE จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 2,883,700.00 บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 2,883,650.00
อล.ทร P67030060281 ซื้อ DEIF PROTECTION AND POWER MANAGEMENT UNIT ของเครื่องควบคุมและจ่ายไฟฟ้ากำลังอัตโนมัติ ตราอักษร DEIF ให้กับ ร.ล.ตากสิน จำนวน 1 EA วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 417,300.00 บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 417,300.00
อล.ทร ค.51/67 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งให้กับ สอ.รฝ. (บก.กรม สน. สอ.รฝ.) จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 1,080,000.00 บริษัท ชวิภา จำกัด 688,512.90
อล.ทร ค.52/67 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งให้กับ สอ.รฝ. (บก.ศสร.สอ.รฝ.) จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 1,053,000.00 บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด 694,980.00
สสท.ทร. คคซ.67-107-A066 จ้างซ่อมทำระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 26,750.00 บริษัท เดฟ โซลูชั่น จำกัด 26,750.00
อรม.อร. กห 0524.7.1.3/132 จ้างซ่อมทำสีตัวเรือเหนือแนวน้ำ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑ งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 04 เม.ย. 2567 3,100,000.00 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 3,049,018.50
อล.ทร ค.44/67 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งให้กับ สอ.รฝ. (พัน ซบร. กรม สน.สอ.รฝ.) จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 23 เม.ย. 2567 1,270,000.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 888,089.30
สสท.ทร. - จ้างบำรุงรักษาชุมสายโทรศัพท์กลาง ทร. และ ฐท.สส. จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก / จ้าง 10 เม.ย. 2567 1,899,250.00 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 1,893,900.00
อล.ทร ค.50/67 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งให้กับ สอ.รฝ. (พัน รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ.) จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 1,061,000.00 บริษัท ฮิลเลียร์ เทคโนโลยี (ไทย) จำกัด 593,743.00
สสท.ทร. P67030054119 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 100 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เม.ย. 2567 800,000.00 บริษัท ทูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 431,210.00
พธ.ทร. 6009/ยวส./67 จ้างตัดเย็บชุดกะลาสีสีกากี และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 24,003,000.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 24,003,000.00
พธ.ทร. 6010/ยวส./67 จ้างตัดเย็บเสื้อรองใน กร. และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 6,608,500.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 6,608,500.00
พธ.ทร. 8002/ยวส./67 จ้างตัดเย็บกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินดำ นรจ. และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 5,234,200.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 5,234,200.00
สพ.ทร. จ้างซ่อมทำประตูโรงงานซ่อมบำรุงปืนที่ 1 เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 250,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. แอดวานซ์ 250,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อเครื่องมือสำหรับการผลิตเรือนหัวลูกปืนและเรือนไพรเมอร์ ลูกปืน ขนาด 30 x 173 มม. เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 389,250.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 388,800.00
พร. 6927/67 รถพยาบาล วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เม.ย. 2567 2,500,000.00 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 2,497,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อชุดปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ประดาน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 490,000.00 บริษัท โอเชียน สยาม จำกัด 489,000.00
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถกำจัดวัชพืชรอบหมู่คลังสรรพาวุธ เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 459,500.00 บริษัท โอเชี่ยน สยาม จำกัด 458,600.00
อล.ทร P67030060272 ซื้ออะไหล่เครื่อง PROTECTION AND POWER MANAGEMENT ตราอักษร DEIF ให้กับ ร.ล.หนองสาหร่าย จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 03 เม.ย. 2567 1,042,300.00 บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1,042,180.00
อร. QR67049104606 จ้างสอบเทียบเครื่อง PHASE ARRAY ตราอักษร OLYMPUS รุ่น OMNISCAN SX วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างซ่อมทำ 05 เม.ย. 2567 76,000.00 บริษัท ชวนิชย์ จำกัด 74,900.00
อล.ทร ค.58/67 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ให้กับ กปก.ทรภ.3 จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 1,154,000.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 1,100,174.00
สสท.ทร. - ซื้อระบบทดสอบจุดอ่อนทางไซเบอร์ในระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 18 เม.ย. 2567 1,000,000.00 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น จำกัด 991,890.00
พธ.ทร. 1001/รร.หน./67 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ทางบก) จัดซื้อที่อุณหภูมิปกติ วิธีเฉพาะเจาะจง / ซื้อ 04 เม.ย. 2567 759,000.00 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 759,000.00
อร. ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ MIG/MAG ขนาดกระแสไม่น้อยกว่า 400 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2567 4,000,000.00 บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จำกัด 3,244,240.00
อร. 1.2.1.1 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเพลายาว จำนวน ๒๐ ชุด วิธีคัดเลือก / ซื้อ 30 เม.ย. 2567 2,000,000.00 บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 1,840,400.00
อร. 1.2.1.2 ซื้ออะไหล่ซ่อมทำ COOLER น้ำจืดของเครื่องจักรใหญ่ หมายเลข 1-4 ร.ล.บางปะกง จำนวน 3 รายการ. วิธีคัดเลือก / ซื้อ 22 เม.ย. 2567 4,162,000.00 บริษัท 78 วิศวกรรม จำกัด 4,160,802.00
สพ.ทร. จัดซื้อเครื่องมือพิเศษ Exercise machine สำหรับ ปกค.155 มม. แบบอัตตาจรล้อยาง (ATMG) พร้อมอุปกรณ์ วิธีคัดเลือก / ซื้อ 10 เม.ย. 2567 3,000,000.00 บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด 2,990,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุซ่อมทำระบบสายล่อฟ้าคลังสรรพาวุธ เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 494,700.00 บริษัท วี.อาร์.โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 489,000.00
พธ.ทร. 2003/ฉก.ทม.รอ.904 (ผลัด 2/66)/67 จ้างผลิตหมวกยอดพร้อมพู่ และอื่น ๆ (ผลัด 2/66) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 3,014,100.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 3,014,100.00
พธ.ทร. 2002/ฉก.ทม.รอ.904 (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6)/67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 922,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแมน 10 922,500.00
พธ.ทร. 2006/ฉก.ทม.รอ.904 (พัน.ร.1 ครบเบิก)/67 จ้างผลิตเข็มขัดคันชีพ (ครบเกณฑ์การเบิกของ พัน.ร.1 ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 2,116,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 2,116,200.00
พธ.ทร. 2003/ฉก.ทม.รอ.904 (ผลัด 1/66)/67 จ้างผลิตหมวกยอดพร้อมพู่ และอื่น ๆ (ผลัด 1/66) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 3,368,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 3,368,700.00
พธ.ทร. 2003/ฉก.ทม.รอ.904 (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6)/67 จ้างผลิตหมวกยอดพร้อมพู่ และอื่น ๆ (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 886,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 886,500.00
พธ.ทร. 2004/กรม นนร.รอ.รร.นร./67 จ้างผลิตหมวกยอดพร้อมพู่ และอื่น ๆ (นายทหารสัญญาบัตร กรม นนร.รอ.นร.) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 871,530.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์รุ่งเรือง (1991) 871,530.00
พธ.ทร. 2001/ฉก.ทม.รอ.904 (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6)/67 จ้างตัดเย็บชุดฝึกพราง ทร. และอื่น ๆ (นายทหารประทวนรุ่นที่ 6) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 922,850.00 บริษัท ชวกร จำกัด 922,850.00
พธ.ทร. 2002/ฉก.ทม.รอ.904 (ผลัด 2/66)/67 จ้างผลิตเข็มขัดสนาม และอื่น ๆ (ผลัด 2/66) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 1,077,970.00 บริษัท นวไทยอุตสาหกรรม จำกัด 1,077,970.00
พธ.ทร. 2002/ฉก.ทม.รอ.904 (พัน.ร.9 ครบเบิก)/67 จ้างผลิตเข็มขัดสนาม และอื่น ๆ (ครบเกณฑ์การเบิกของ พัน.ร.9 ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 8,385,908.00 บริษัท นวไทยอุตสาหกรรม จำกัด 8,385,908.00
อล.ทร P67030060232 ประกวดราคาซื้อเครื่อง Protection And Power Management จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เม.ย. 2567 1,679,900.00 บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1,670,270.00
พธ.ทร. 2001/ฉก.ทม.รอ.904 (พัน.ร.1 ครบเบิก)/67 จ้างตัดเย็บชุดฝึกพราง ทร. และอื่น ๆ (ครบเกณฑ์การเบิกของ พัน.ร.1 ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 4,187,209.00 บริษัท ชวกร จำกัด 4,187,209.00
221/2567 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เม.ย. 2567 1,600,000.00 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 1,594,835.00
สพ.ทร. จัดซื้อพัสดุดูแลอาคารทดสอบทดลองตอร์ปิโดและซ่อมบำรุงเครื่องปล่อยเครื่องกวาดทุ่นระเบิด เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 188,290.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 188,100.00
สพ.ทร. จัดซื้อเครื่องมือวัดสำหรับงานสรรพาวุธ เฉพาะเจาะจง 02 เม.ย. 2567 500,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค. แอดวานซ์ 498,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อเครื่องเชื่อมอลูมิเนียมสำหรับงานสรรพาวุธ เฉพาะเจาะจง 02 เม.ย. 2567 400,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 396,700.00
สพ.ทร. จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมปืน 37 มม. เฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567 4,081,000.00 บริษัท เน็กซ์เตอร์ แอร์โรสเปซ แอนด์ มารีน จำกัด 4,080,980.00
สพ.ทร. จัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับงานสรรพาวุธ เฉพาะเจาะจง 02 เม.ย. 2567 132,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพรธุรกิจ 131,000.00
สพ.ทร. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนงานซ่อมทำเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคลังสรรพาวุธ สพ.ทร.พื้นที่บางนา เฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2567 397,200.00 บริษัท วี.อาร์.โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 396,710.00
พธ.ทร. 8003/ยวส./67 จ้างตัดเย็บเสื้อรองใน กร. และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 4,951,250.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 4,951,250.00
พธ.ทร. 8001/ยวส./67 จ้างตัดเย็บชุดกะลาสีสีกากี และอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 9,824,500.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 9,824,500.00
พธ.ทร. 2003/ฉก.ทม.รอ. พัน.ร.9 ครบเบิก)/67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ และเครื่องแบบปกติกากีคอแบะ (ครบเกณฑ์การเบิกของ พัน.ร.๙ ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 2,569,400.00 ห้างหุ้นส่วจำกัด ซีแมน 10 2,567,400.00
พธ.ทร. 2003/ฉก.ทม.รอ.904 (พัน.ร.1 ครบเบิก)/67 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ (ครบเกณฑ์การเบิกของ พัน.ร.1 ฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 8,819,100.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแมน 10 8,819,100.00
พธ.ทร. 2002/ฉก.ทม.รอ.904 (ผลัด 1/66)/67 จ้างผลิตเข็มขัดสนาม และอื่น ๆ (ผลัด 1/66) วิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างทำของ 18 เม.ย. 2567 1,204,790.00 บริษัท นวไทยอุตสาหกรม จำกัด 1,204,790.00
สสท.ทร. - ซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุเชื่อมโยง เส้นทาง สชย.จันทบุรี - สชย.โป่งน้ำร้อน จำนวน 1 ระบบ วิธีคัดเลือก / ซื้อ